လံာ်ယိၤရှူ ၁

ဒီးယွၤအခ့အပှၤစီၤမိၤရှ့သံဝဲအလီၢ်ခံန့ၣ်, တၢ်မၤအသးလၢယွၤယွၤကတိၤတၢ်ဒီးစီၤမိၤရှ့အခ့အပှၤ စီၤနိၣ် အဖိခွါ စီၤယိၤရှူ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ယခ့ယပှၤစီၤမိၤရှ့သံလံဝဲလံ, ဒီးခဲကနံၣ်အံၤ ဂဲၤဆၢထၢၣ်လဲၤခီဂာ် ယၢ်ဒ့ၣ်အံၤ, နဲဒၣ်, ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်အံၤဆူ ကီၢ်လၢယဟ့ၣ်လီၤလၢအီၤ, လၢပှၤအံၣ်စရ့လးဖိန့ၣ်တက့ၢ်-

ကယဲၢ်တၢ်အလီၢ်ဖဲသုခီၣ်ညါသးယီၢ်အီၤ တပူၤလၢ်လၢ်န့ၣ်ယဟ့ၣ်သု,ဒ်ယစံးဘၣ်စီၤမိၤရှ့အသိးန့ၣ်လီၤ.

လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢဒီးလဘၤနိၣ်အံၤတုၤလၢ ထံမိၢ်ပှၢ်ဖးဒိၣ်ဖရၤသး,ပှၤဃ့ၤသးဖိအကီၢ်ဒီဘ့ၣ်ညါ, ဒီးတုၤလၢပီၣ်လဲၣ်ဖးဒိၣ်လၢမုၢ်နုာ်တခီန့ၣ်ကကဲထီၣ် သုကီၢ်အဃၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤဆၢထၢၣ်လၢ နမဲာ်ညါသ့တအိၣ်ဘၣ် နီတဂၤတစိၤဒၣ်နၤဘၣ်.ဒ်ယအိၣ်ဒီး စီၤမိၤရှ့အသိးန့ၣ် ယကအိၣ်ဒီးနၤလီၤ. ယတလီၤစၢ်ဘၣ်လၢ နဂီၢ်ဘၣ်, ယတလဲၤသဒၣ်ဘၣ်နၤဘၣ်. ပာ်ဆူၣ်နသး, ဒီးတံးတဟီၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နကနီၤဖး ထံဧိၤ ကီၢ်ဧိၤလၢ ယဆိၣ်ဒီးအပၢ်တဖၣ်လၢ ယကဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢပှၤဂီၢ်မုၢ်အံၤအန့ၢ်ဘၣ်သါတၢ်အဂီၢ်လီၤ.

ထဲပာ်ဆူၣ်နသး, ဒီးတံးတဟီၣ်တက့ၢ်. ဒ်သိးနကပလီၢ်နသး, ဒီးမၤတၢ်ဒ်ကယဲၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢယခ့ယပှၤစီၤမိၤရှ့မၤလိာ်နၤန့ၣ်တက့ၢ်. စုထွဲမ့ၢ်ဂ့ၤ, စုစ့ၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ဃၣ်ကပၤလၢအီၤတဂ့ၤ, ဒ်သိးဖဲနလဲၤတၢ်တပူၤလၢ်လၢ်န့ၣ်နကဘီၣ်ထီၣ်လီၤ.

လံာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအံၤ တဘၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢနထးခိၣ်ဘၣ်, မ့မ့ၢ်နဘၣ် ဆိကမိၣ်လၢ အပူၤလၢမုၢ်ဆါဒီးလၢမုၢ်နၤ, ဒ်သိးနကပလီၢ်နသး, ဒီးမၤတၢ်ဒ်ကယဲၢ်တၢ်ကွဲးအသးလၢအပူၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,တုၤနုၤတစုနကဒုးဘီၣ်ထီၣ် ညီထီၣ်နကျဲ, ဒီးနကမၤဒီးတၢ်ကူၣ်သ့လီၤ.

ယမၤလိာ်လံနၤလံ, တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. ပာ်ဆူၣ်နသးဒီးတံးတဟီၣ်တက့ၢ်. ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ, ဘၣ်ယိၣ်တၢ်တဂ့ၤ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤနကစၢ်အိၣ်ဒီးနၤဖဲ နလဲၤတၢ် တပူၤလၢ်လၢ်လီၤ.

၁၀ ဒီးစီၤယိၤရှူ မၤလိာ်ပှၤဂီၢ်မုၢ် အပှၤကွဲးလံာ် ဒီးစံးဝဲ ဒၣ်, ၁၁ လဲၤခီဂာ်ပှၤသူၣ်ဒဲအလီၢ်, ဒီးမၤလိာ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒီးစံးကတဲာ်ကတီၤ သုတၢ်အီၣ်တၢ်အီတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, လၢသၢနံၤအတီၢ်ပူၤန့ၣ်သုကခီဂာ်ယၢ်ဒ့ၣ်အံၤ ဒ်သိးသုကလဲၤနုာ်မၤန့ၢ် ထံဧိၤကီၢ်ဧိၤလၢ ယွၤသုကစၢ်ဟ့ၣ်လီၤသုလၢ သုကမၤန့ၢ်အီၤလီၤ.

၁၂ ဒီးစီၤယိၤရှူကတိၤတၢ်ဒီး ပှၤရူၤဘ့ၣ်ဖိ, ဒီးပှၤကးဖိ, ဒီးပှၤမနၤရှ့ၤဖိတခီဒူၣ်, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ၁၃ သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်ကတိၤလၢ ယွၤအခ့အပှၤစီၤမိၤရှ့မၤလိာ်သုဒီးစံး ယွၤသုကစၢ်ဟ့ၣ်လီၤသုလၢ တၢ်အိၣ်ဘှံး, ဒီးဟ့ၣ်လီၤယွၤသုကစၢ်ဟ့ၣ်လီၤသုလၢ တၢ်အိၣ်ဘှံး,ဒီး ဟ့ၣ်လီၤသုလၢကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤလီၤ. ၁၄ သုဖိသုမါ, သုဖိသုလံၤ, ဒီးသုဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအဒၢတဖၣ်န့ၣ်ကအိၣ်လီၤတဲာ်လၢ ကီၢ်တဘ့ၣ်အပူၤလၢ စီၤမိၤရှ့ဟ့ၣ်လီၤသုလၢ ယၢ်ဒ့ၣ်လၢအအံၤတခီလီၤ. မ့မ့ၢ် သုဝဲသ့ၣ်အံၤ သုဘၣ်လဲၤခီဂာ်တၢ်လၢ သုဒီပုၢ်ဝဲၢ်အမဲာ်ညါအိၣ်ဒီးသုစုကဝဲၤ, ကယဲၢ်ပှၤသုးဖိ, ပှၤအဆူၣ်ခဲလၢာ် ဒီးမၤစၢၤအီၤ, ၁၅ တုၤလီၤလၢ ယွၤဟ့ၣ်လီၤသုဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဘှံးဒ် သုဝဲဒၣ်အသိးန့ၣ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်မၤန့ၢ်စ့ၢ်ကီးကီၢ်တဘ့ၣ်လၢ ယွၤသုကစၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလီၤ. တုၤနုၤတစုသုကက့ၤက့ၤဆူ သုကီၢ်လၢသုမၤန့ၢ်အီၤတဘ့ၣ်, ဒီးသုကအိၣ်လၢအကီၢ်ပူၤ, လၢယွၤအခ့အပှၤစီၤမိၤရှ့ဟ့ၣ်လီၤသုလၢ ယၢ်ဒ့ၣ်လၢအအံၤတခီ, ဆူမုၢ်ထီၣ်တခီလီၤ.

၁၆ ဒီးအဝဲသ့ၣ်စံးဆၢစီၤယိၤရှူ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ကယဲၢ်တၢ်လၢနမၤလိာ်ပှၤခဲလၢာ်န့ၣ် ပကမၤ, ဒီးဖဲဒၣ်နမၢ လီၤပှၤတပူၤလၢ်လၢ်န့ၣ် ပကလဲၤလီၤ. ၁၇ ဒ်ပဒိကနၣ်စီၤမိၤရှ့အကလုၢ်လၢ တၢ်ကိးမံၤဒဲးအသိးန့ၣ်, ပကဒိကနၣ်နကလုၢ်ဒ်န့ၣ်သိးလီၤ. မ်ယွၤကစၢ်အိၣ်ဒီးနၤ,ဒ်အ အိၣ်ဒီးစီၤမိၤရှ့အသိးန့ၣ်တက့ၢ်. ၁၈ ကယဲၢ်ပှၤလၢအပူထီၣ်နတၢ်မၤလိာ်, ဒီးတဒိကနၣ်ဘၣ်နကလုၢ်နကထါလၢနမၤလိာ်တၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤကိးဂၤဒဲးလီၤ.ထဲပာ်ဆူၣ်နသးဒီးတံးတဟီၣ်တက့ၢ်.

⇑

[Remove Footnotes]