လံာ်ပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် ၁

ဒီးတၢ်မၤအသးလၢ စီၤယိၤရှူသံဝဲအလီၢ်ခံန့ၣ်, ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိသံကွၢ်ယွၤဒီးစံးဝဲဒၣ်, မ့ၢ်မတၤကလဲၤထီၣ်ဆိထီဒါပှၤကနၤဧၣ်ဖိလၢပဂီၢ် ဒ်သိးအကဒုးတၢ်ဒီးအီၤန့ၣ်တဂၤလဲၣ်.

ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, ယူဒၤကလဲၤထီၣ်လီၤ. ကွၢ်ကွၢ်,ယဟ့ၣ်လီၤလံထံဧိၤကီၢ်ဧိၤလၢအစုပူၤလံ.

ဒီးယူဒၤစံးဘၣ်အဒီပုၢ်ဝဲၢ်စူၤမ့းအိၣ်,ဟဲထီၣ်ဒီးယၤဆူယတၢ်အဂီၢ်အပူၤ ဒ်သိးပကဒုးသုးဒီး ပှၤကနၤဧၣ်ဖိန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးယဲဒၣ်အံၤယကလဲၤစ့ၢ်ကီးဒီးနၤဆူနတၢ်အဂီၢ်ဒၣ်နဲအပူၤလီၤ. ဒီးစူၤမ့းအိၣ်လဲၤထီၣ်ဒီးအီၤလီၤ.

ဒီးယူဒၤလဲၤထီၣ်, ဒီးယွၤဟ့ၣ်လီၤပှၤကနၤဧၣ်ဖိ,ဒီးပှၤပရးစၤဖိလၢအစုပူၤ, ဒီးကျီသံကွံာ်အီၤလၢဘ့အစ့းပူၤ, ပှၤကညီတကလးလီၤ.

ဒီးထံၣ်န့ၢ်အဒိနံၤဘ့စ့းလၢဘ့စ့းအပူၤ, ဒီးဒုးသုးဒီးအီၤ, ဒီးကျီကွံာ်ပှၤကနၤဧၣ်ဖိ, ဒီးပှၤပရးစၤဖိန့ၣ်လီၤ.

ဒီးအဒိနံၤဘ့စ့းန့ၣ်ဃ့ၢ်ဝဲ,ဒီးအဝဲသ့ၣ်လူၤ, ဒီးချုးန့ၢ်အီၤ,ဒီးဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်အစုမုၢ်ဒိၣ်,ဒီးအခီၣ်မုၢ်ဒိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒီးအဒိနံၤဘ့စ့းန့ၣ်စံးဝဲဒၣ်, စီၤပၤနွံဆံလၢအစုမုၢ်ဒိၣ်ဒီးအခီၣ်မုၢ်ဒိၣ်ဘၣ်ဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်န့ၣ်ထၢန့ၢ်တၢ်လၢယစီၢ်နီၤခိၣ်အဖီလာ်လီၤ. ဒ်ယမၤတ့ၢ်အသိးန့ၣ် ကစၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်ယၤဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ. ဒီးပှၤဟဲစိာ်အီၤဆူယရူၡလ့ၣ်,ဒီးသံဝဲဖဲန့ၣ်လီၤ.

ဒီးပှၤယူဒၤဖိဒုးတၢ်ဒီးယရူၤၡလ့ၣ်, ဒီးမၤန့ၢ်အီၤ,ဒီးကျီကွံာ်အီၤလၢနးအကနၣ်,ဒီးဆူးထီၣ်ကွံာ်ဝ့ၢ်န့ၣ်လၢမ့ၣ်အူလီၤ.

လၢခံက့ၤဒီးပှၤယူဒၤဖိလဲၤလီၤဒုးတၢ်ဒီးပှၤကနၤဧၣ်ဖိလၢအအိၣ်လၢကစၢၢ်ကလိ,ဒီးလၢကလံၤထံးတခီ,ဒီးလၢတၢ်ပျီပူၤလီၤ.

၁၀ ဒီးယူဒၤလဲၤထီဒါပှၤကနၤဧၣ်ဖိလၢ အအိၣ်လၢဃ့ဘြိၣ်အပူၤ, *,ဒီးကျီသံကွံာ်စီၤရှ့ၤၡဲ,ဒီးစီၤအဃံမ့ၣ်,ဒီးစီၤတးလမဲလီၤ.

၁၁ ဒီးလဲၤထီၣ်ဖဲန့ၣ်ထီဒါပှၤဒဘံၢ်ဖိ, ဒီးလၢသီန့ၣ်ဒ ဘံၢ်အမံၤမ့ၢ်ကံးရယးစ့ဖၢ်လီၤ, ၁၂ ဒီးစီၤကၤလ့းစံးဝဲဒၣ်,ပှၤလၢအကျီကွံာ် ကံးရယးစ့ဖ့ၢ်, ဒီးမၤန့ၢ်အီၤတဂၤန့ၣ်ယကဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢယဖိမုၣ်နီၢ်ဧၤကစ့ၤလၢအမါလီၤ.

၁၃ ဒီးစီၤကၤလ့းအပုၢ်စီၤကနးစးအဖိခွါ,စီၤဧီၤသန့လးန့ၣ်မၤန့ၢ်ဝဲ, ဒီးအဝဲဒၣ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢအဖိမုၣ်နီၢ်ဧၤ ကစ့ၤလၢအမါန့ၣ်လီၤ. ၁၄ ဒီးတုၤအဟဲဆူအအိၣ်ဒီးတၢ်မၤအသးလၢအထိၣ်ဂဲၤအီၤဒ်သိးအကဃ့ဟီၣ်ခိၣ်အကဝီၤတပူၤလၢအပၢ်လီၤ. ဒီးယုၢ်လီၤဝဲလၢ အကသ့ၣ်ယီၤအလိၤ, ဒီးစီၤကၤလ့းစံးဘၣ်အီၤ, ဘၣ်နသးလၢမနုၤတမံၤလဲၣ်.

၁၅ ဒီးအဝဲဒၣ်စံးဘၣ်အီၤ, ဟ့ၣ်လီၤယၤလၢ တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နဟ့ၣ်လီၤလံယၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်လၢကလံၤထံးတခီလံ. ဟ့ၣ်လီၤစ့ၢ်ကီးယၤလၢထံထီၣ်ပၢၢ်လၢထးခီ, ဒီးထံထီၣ်ပၢၢ်လၢလာ်ခီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

၁၆ ဒီးပှၤက့ၣ်ဖိ, စီၤမိၤရှ့အမံၤပှၢ်တဂၤအဖိတဖၣ်,လဲၤထီၣ်လၢသ့ၣ်စူၣ်ပလူၣ် အဝ့ၢ်အိၣ်ဒီး ပှၤယူဒၤဖိဆူယူဒၤအပှၢ်မုၢ်ကနၢလၢအအိၣ်လၢဧရးလၢကလံၤထံးတခီ, ဒီးလဲၤဝဲ,ဒီးအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢပှၤဂီၢ်မုၢ်န့ၣ်အကျါလီၤ.

၁၇ ဒီးယူဒၤလဲၤဝဲဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်စူၤမ့းအိၣ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ကျီကွံာ်ပှၤကနၤဧၣ်ဖိလၢအအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢစ့ဖးအပူၤ, ဒီးမၤဟးဂီၤကွံာ်အီၤလီၤ. ဒီးဝ့ၢ်အမံၤမ့ၢ်ဃိၢ်မါလီၤ.

၁၈ ဒီးယူဒၤ မၤန့ၢ်ဂါစၤဒီး အကီၢ်အဃၢၤ, ဒီးအၤၡကလိၣ်ဒီးအကီၢ်အဃၢၤဒီးဧ့ဘြိၣ်, ဒီးအကီၢ်အဃၢၤန့ၣ်လီၤ.

၁၉ ဒီးယွၤဆိၣ်ဝဲဒီးယူဒၤ, ဒီးဟီထီၣ်ကွံာ်ပှၤကစၢၢ်ခိၣ်ဖိလီၤ. မ့မ့ၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်တၢ်ပၢၤခိၣ်ဖိန့ၣ်တသ့ဘၣ်.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အိၣ်ဝဲဒီးလ့ၣ်ကဟၣ်ထးလီၤ.

၂၀ ဒီးဟ့ၣ်လီၤဃ့ဘြိၣ်လၢစီၤကၤလ့း, ဒ်စီၤမိၤရှ့စံးဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. ဒီးဟီထီၣ်ကွံာ်စီၤဧနးအဖိခွါသၢဂၤလီၤ.

၂၁ ဒီးပှၤဘံၣ်ယၤမံၣ်ဖိ တဟီထီၣ်ကွံာ်ဘၣ်ပှၤယဘူၣ်ဖိလၢအအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤဘၣ်.မ့မ့ၢ်ပှၤယဘူၣ်ဖိအိၣ်ဝဲဆိးဝဲဒီးပှၤ ဘံၣ်ယၤမံၣ်ဖိလၢယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤတုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလီၤ.

၂၂ ဒီးစီၤယိၤသးအပှၤဟံၣ်ဖိ လဲၤထီဒါစ့ၢ်ကီးဘ့ၤသ့ လး, ဒီးယွၤအိၣ်ဒီးအီၤလီၤ. ၂၃ ဒီးစီၤယိၤသးအပှၤဟံၣ်ဖိမၢလီၤပှၤလဲၤတရံးဘ့ၤသ့လးလီၤ. ဒီးလၢသီန့ၣ်ဝ့ၢ် အမံၤမ့ၢ်လူးစးလီၤ. ၂၄ ဒီးပှၤခိးတၢ်တဖၣ်န့ၣ်ထံၣ်ဘၣ်ပှၤတဂၤဟဲထီၣ်လၢဝ့ၢ်ပူၤ, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ဒုးနဲၣ်လၢ်ပှၤလၢတၢ်လဲၤနုာ်လၢဝ့ၢ်ပူၤန့ၣ်တက့ၢ်, ဒီးပကမၤနၤလၢတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လီၤ.

၂၅ ဒီးအဝဲဒၣ်ဒုးနဲၣ်အီၤလၢတၢ်လဲၤနုာ်လၢဝ့ၢ်ပူၤ, ဒီးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ကျီကွံာ်ဝ့ၢ်န့ၣ်လၢနးအကနၣ်လီၤ.မ့မ့ၢ် ပှၤတဂၤ, ဒီးအပှၤဟံၣ်ဖိခဲလၢာ်န့ၣ် ပျၢ်ဝဲလီၤ. ၂၆ ဒီးပှၤတဂၤန့ၣ်လဲၤဝဲဆူပှၤဃ့ၤသးဖိအကီၢ်ပူၤ, ဒီးတ့ဝ့ၢ်တဝ့ၢ်,ဒီးယုၢ်ဝဲအမံၤလၢလူးစးလီၤ.အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်အမံၤတုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလီၤ.

၂၇ ဒီးမနၤရှ့ၤတဟီထီၣ်ကွံာ်ဘၣ်ပှၤအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢဘ့ၤသၡၣ်ဒီးအတဝီတဖၣ်,ဒီးပှၤအိၣ်လၢတၤနးဒီးအတဝီတဖၣ်,ဒီးပှၤအိၣ်လၢဒိၢ်ဒီးအတဝီတဖၣ်,ဒီးပှၤအိၣ်လၢယံးဘျၣ်ဒီးအတဝီတဖၣ်,ဒီးပှၤအိၣ်လၢမကံးဒိၤဒီးအတဝီတဖၣ်ဘၣ်.ဒီးပှၤကနၤဧၣ်ဖိအိၣ်ဒၣ် တၢ်လၢထံဧိၤကီၢ်ဧိၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

၂၈ ဒီးတုၤအံၣ်စရ့လးဆူၣ်ထီၣ်ဒီး, တၢ်မၤအသးလၢအဒုးဟ့ၣ်ပှၤကနၤဧၣ်ဖိလၢသွဲ, ဒီးတဟီထီၣ်ကွံာ်ဘၣ်အီၤသပှၢ်တၢၢ်ဘၣ်.

၂၉ ဒီးအ့ဖရဲၣ်တဟီထီၣ်ကွံာ်ဘၣ် ပှၤကနၤဧၣ်ဖိလၢအအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢက့စ့ၢ်အပူၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်ပှၤကနၤဧၣ်ဖိအိၣ်ဝဲလၢက့စ့ၢ်အပူၤလၢအကျါလီၤ.

၃၀ ဒီးစဘူလိၣ်တဟီထီၣ်ကွံာ်ဘၣ်ပှၤအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢကံတြိၣ်အပူၤ, ဒီးပှၤအိၣ်ဝဲလၢနၤဟလိလးအပူၤဘၣ်.ဒီးပှၤကနၤဧၣ်ဖိအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢအကျါ, ဒီးကဲထီၣ်ပှၤဟ့ၣ်သွဲဖိလီၤ.

၃၁ ဒီးအၤရှ့ၢ်တဟီထီၣ်ကွံာ်ဘၣ်ပှၤအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢဧးကိၤအပူၤ,ဒီးပှၤအိၣ်ဝဲလၢစံဒိၣ်အပူၤ, ဒီးလၢအၤဃလာ်အပူၤ, ဒီးလၢအၤကစံာ်အပူၤ, ဒီးလၢဃ့ဘဘၤအပူၤ, ဒီးလၢအဖံးအပူၤ, ဒီးလၢရဃိာ်အပူၤဘၣ်.-

၃၂ ဒီးပှၤအၤရှ့ၢ်ဖိအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢပှၤကနၤဧၣ်ဖိ, ပှၤကီၢ်ဖိ,အကျါန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တဟီထီၣ်ကွံာ်ဘၣ်အီၤဘၣ်.

၃၃ ဒီးနးသၤလံ တဟီထီၣ်ကွံာ်ဘၣ်ပှၤအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢဘ့ၤသရှ့မ့ၣ်အပူၤ, ဒီးပှၤအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢဘ့ၤသၤနးအပူၤဘၣ်.ဒီးအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢပှၤကနၤဧၣ်ဖိ, ပှၤကီၢ်ဖိ,အကျါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပှၤအိၣ်ဝဲလၢဘ့ၤသရှ့မ့ၣ်အပူၤ, ဒီးပှၤအိၣ်ဝဲလၢဘ့ၤသၤနးအပူၤတဖၣ်န့ၣ် ကဲထီၣ်ပှၤဟ့ၣ်သွဲလၢအီၤလီၤ.

၃၄ ဒီးပှၤအမိၢ်ဖိ မၢဆူၣ်ပှၤဒၣ်ဖိ လဲၤထီၣ်ဆူ ကစၢၢ်အလိၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တဟ့ၣ်အဟဲလီၤဆူ တၢ် ပၢၤခိၣ်ဘၣ်. ၃၅ ဒီးပှၤအမိၢ်ဖိအိၣ်ဒၣ်တၢ်လၢကစၢၢ်ဃ့ရ့း, လၢအးယၤလိၣ်အပူၤ, ဒီးလၢၡးလဘံၣ်အပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး စီၤယိၤသး အပှၤဟံၣ်ဖိအစုမၤနၢၤတၢ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်ကဲထီၣ်ပှၤဟ့ၣ်သွဲဖိလီၤ.

၃၆ ဒီးပှၤအမိၢ်ဖိအကီၢ်ဃၢၤန့ၣ်အိၣ်ဝဲလၢတၢ်ဟဲထီၣ်လၢဧးကရးဘံၣ်,လၢစ့လၤ,ဒီးဆူထးခီန့ၣ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]