လံာ်သးသယုၢ်တၢ် ၁

ဝ့ၢ်လၢအပှဲၤတ့ၢ်ဝဲဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖျၢၣ်န့ၣ် ဆ့ၣ်နီၤဝဲတဂၤဃီဒ်လဲၣ်. ပှၤလၢအဒိၣ်ဝဲလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါန့ၢ်ကဲထီၣ်ပှၤမုၣ်ကမဲလီၤ. ပှၤလၢ အမ့ၢ်ပဒိၣ်ဖးဒိၣ်အဖိမုၣ်လၢကီၢ်တဖၣ်အကျါန့ၣ် ကဲထီၣ်ဝဲလၢပှၤဟ့ၣ်သွဲလီၤ.

လၢမုၢ်နၤန့ၣ်အမဲာ်ထံလီၤနးနးကလဲာ်,အမဲာ်ထံအိၣ်ဝဲလၢအဘိးလိၤလီၤ. လၢပှၤလၢအသးဘၣ်အီၤခဲလၢာ်အကျါန့ၣ်ပှၤမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤအီၤတအိၣ်ဘၣ်. အတံၤအသကိးမၤအီၤဒီးလီတၢ်ခဲလၢာ်လီၤ. ဒီးကဲထီၣ်ဝဲလၢအဒုၣ်အဒါလီၤ.

ယူဒၤလဲၤကဲကုၢ်လၢတၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်အဃိ, ဒီးလၢမၤတၢ်အကုၢ်အပှၤအတၢ်မၤလၢအအါအဃိလီၤ. အိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါ, တထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အိၣ်ဘှံးဘၣ်. ပှၤလူၤအီၤခဲလၢာ်န့ၣ်ချုးန့ၢ်အီၤလၢတၢ်အလီၢ်အံၣ်အပူၤလီၤ.

စံယိၣ်အကျဲဧိၤကပူၤဧိၤ သူၣ်အုးသးအုးလၢပှၤတဟဲဘၣ်လၢတၢ်မၤဘူၣ်အဆၢအကတီၢ်ဘၣ်အဃိလီၤ. အပဲတရီအိၣ်သယုၢ်ခဲလၢာ်လီၤ. အပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်ကအုကစွါ,အပှၤမုၣ်လိၣ်ဘိဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, ဒီးအဝဲဒၣ်ဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤနးမးလီၤ.

ပှၤထီဒါအီၤကဲထီၣ်တၢ်အခိၣ်, အဒုၣ်အဒါဘီၣ်ထီၣ်ညီထီၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယွၤမၤနးမၤဖှီၣ်အီၤလၢအတၢ်ကမၣ်အါအဃိလီၤ. အဖိအလံၤလဲၤကဲကုၢ်လၢတၢ်အဒုၣ်အဒါအမဲာ်ညါလီၤ.

ဒီးအဃံအလၤခဲလၢာ် ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢစံယိၣ်အဖိမုၣ်အအိၣ်လီၤ. အပဒိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်မၤသးဒ်တၤဟိဖါလၢအတထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်အီၣ်ဆၣ်အလီၢ်, အဂံၢ်အဘါတအိၣ်ဘၣ်ဒီး,လဲၤတၢ်လၢပှၤလူၤအီၤအမဲာ်ညါလီၤ,

မုၢ်နံၤတဖၣ်လၢအဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်,ဒီးတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤန့ၣ် ယရူၤၡလ့ၣ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်ဘၣ်အသးတဖၣ်လၢအအိၣ်လၢမုၢ်နံၤလၢပျၢၤလီၤ. တုၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်လီၤဘၣ်လၢအဒုၣ်အဒါအစုပူၤဒီး, တၢ်မၤစၢၤအီၤတအိၣ်ဘၣ်. ပှၤထီဒါအီၤတဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ,နံၤဘၣ်ဖၣ်လဲအတၢ်လီၤပှီၢ်အလီၢ်လီၤ.

ယရူၤၡလ့ၣ်မၤတၢ်ဒဲးဘးအဒိၣ်အယိာ်လီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးကဲထီၣ်တၢ်တကဆှီဘၣ်လီၤ. ကယဲၢ်ပှၤလၢအမၤလၤကပီၤတ့ၢ်အီၤတဖၣ်န့ၣ် တပးကါဘၣ်အီၤလၢအထံၣ်ဘၣ်အတၢ်အိၣ်ဘ့ၣ်ဆ့အဃိလီၤ. ဒီးအဝဲဒၣ်ကအုကစွါဝဲ,ဒီးဃၣ်ဒူၣ်ချၢအသးလီၤ.

အတၢ်ဘၣ်အၢအိၣ်ဝဲလၢအဆ့အလိၤလီၤ. တကွၢ်ဆိကမိၣ်ဘၣ်အကတၢၢ်ဘၣ်. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး လီၤရၢၢ်လီၤလးမးလီၤ. ပှၤမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤအီၤတအိၣ်ဘၣ်. ယွၤဧၢ,ကွၢ်လီၤယတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဒုၣ်အဒါပာ်ဒိၣ်အသးလီၤ.

၁၀ အဒုၣ်အဒါသလၣ်ထီၣ် အစုလၢ တၢ်ဘၣ်အသးခဲလၢာ်အဖီခိၣ်လီၤ. မ့ၢ်မးအထံၣ်ဘၣ်ဝဲပှၤကလုာ်တဖၣ်ဟဲနုာ်လၢအလီၢ်စီဆှံ, လၢနမၤလိာ်အီၤလၢအတဘၣ်ဟဲနုာ်လၢနတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤဘၣ်.

၁၁ အပှၤဂီၢ်မုၢ်ကအုကစွါခဲလၢာ်, ဃုကိၣ်လီၤ.ဟ့ၣ်တၢ်ဘၣ်အသးတဖၣ်လၢတၢ်အီၣ်အဂီၢ်ဒ်သိးအသးကကျၢၤထီၣ်လီၤ.ယွၤဧၢ, ကွၢ်လီၤ,အံးက့ၤကွၢ်က့ၤတက့ၢ်.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယဘၣ်အဖှီၣ်လီၤ.

၁၂ ကယဲၢ်ပှၤလၢအလဲၤတြူာ်လၢကျဲပူၤသ့ၣ်ဧၢ, တမ့ၢ်ဘၣ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်လၢသုစ့ၢ်ကီးဧါ.ကွၢ်ဆိကမိၣ်,တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒ်တၢ်မၤယၤ,လၢယွၤမၤနးမၤဖှီၣ်ယၤဖဲအသးကဲၤထီၣ်အမုၢ်တနံၤ အပူၤအသိးန့ၣ် မ့ၢ်အိၣ်တအိၣ်လဲၣ်န့ၣ်ကွၢ်တက့ၢ်.

၁၃ လၢထးခီန့ၣ်မၢလီၤမ့ၣ်အူဆူယဃံပူၤ, ဒီၤမၤဃၣ်အီၤလီၤ.ဒါလီၤစၤတဘ့ၣ်လၢယခီၣ်အဂီၢ်,ဒီးဒုးက့ၤဃၣ်ကဒါက့ၤယၤ, ဒီးဒုးအိၣ်သယုၢ်ယၤ, ဒုးလီၤဘှါယသးသ့တနံၤကျၢၤလီၤ.

၁၄ ယတၢ်ကမၣ်အနီၣ်ယိးဘိဘၣ်တၢ်စၢဃာ်အီၤလၢအစု,ပိၤအသး,ဟဲထီၣ်ဝဲလၢယကိာ်လိၤ, ယွၤမၤလီၤစၢ်ယဂံၢ်ယဘါ, ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်ယၤလၢပှၤအစုပူၤ, လၢယဂဲၤဆၢထၢၣ်ထီဒါအီၤတသ့ဘၣ်.

၁၅ ယွၤမၤတရီတပါယပှၤအဆူၣ်ခဲလၢာ်လၢယပူၤ, ကိးဖှိၣ်ပှၤထီဒါယၤဒ်သိးအကမၤဟးဂီၤ ယပှၤဖိၣ်သၣ်ခွါ,ယွၤယီၢ်လီၤနီၣ်စံၢ်စပံးသၣ်ဘၣ်ဃးဒီး ယူဒၤအပှၤမုၣ်လိၣ်ဘိလီၤ.

၁၆ ယမဲာ်ထံလီၤလၢတၢ်တဖၣ်န့ၣ်အဃိ, ယမဲာ်,ယမဲာ်ထံယွၤလီၤဝဲလီၤ.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤမၤမုာ်ထီၣ်က့ၤယၤ,ပှၤမၤကျၢၤထီၣ်ယသးတဂၤန့ၣ် ယံၤဝဲဒီးယၤလီၤ.ယဖိယလံၤအိၣ်သယုၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,အဒုၣ်အဒါမၤနၢၤတၢ်လီၤ.

၁၇ စံယိၣ်ယူာ်ထီၣ်အစုလီၤ. တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤအီၤတအိၣ်ဘၣ်. ယွၤမၤလိာ်လၢယၤကိာ်အဂ့ၢ်အကျိၤလၢအဒုၣ်အဒါကအိၣ်ဝးတရံးအီၤလီၤ. ယရူၤၡလ့ၣ် ကဲတၢ်တကဆှီဘၣ်လၢအကျါလီၤ.

၁၈ ယွၤတီဝဲလိၤဝဲလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယပူထီၣ်အတၢ်မၤလိာ်လီၤ. ပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်သ့ၣ်ဧၢ.ကနၣ်လၢ်,ဒီးကွၢ်ယသူၣ်ကိၢ်ယသးဂီၤတက့ၢ်.ယပှၤမုၣ်လိၣ်ဘိ,ဒီးယပှၤဖိၣ် သၣ်ခွါတဖၣ်န့ၣ်လဲၤကဲကုၢ်လီၤ.

၁၉ ယကိးတ့ၢ်ပှၤလၢအသးဘၣ်ယၤတဖၣ်, ဒီးလီန့ၢ်ယၤလီၤ.ယပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်, ဒီးယပှၤသူၣ်က့သးပှၢ်သံလၢဝ့ၢ်ပူၤလၢအဃုတၢ်အီၣ် ဒ်သိးအသးကကျၢၤထီၣ်အဖၢမုၢ်လီၤ.

၂၀ ကွၢ်လီၤတက့ၢ်,ယွၤဧၢ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလီၤ. ယသးတမုာ်ဘၣ်.ယသးကဒံကဒါလၢယပူၤလီၤ.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယပူထီၣ်နးနးကလဲာ်လံလီၤ. လၢခိန့ၣ်နမၤသံပဘူးပတံၢ်, လၢဟံၣ်ပူၤန့ၣ်တၢ်မၤသးဒ်တၢ်သံအသိးန့ၣ်လီၤ.

၂၁ အဝဲသ့ၣ်နၢ်ဟူလၢယကအုကစွါ, လၢတၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤယၤတအိၣ်ဘၣ်. ယဒုၣ်ယဒါခဲလၢာ်နၢ်ဟူဝဲလၢယတၢ်မၤအၢအဂ့ၢ်လီၤ.မ့ၢ်နမၤတၢ်န့ၣ်အဃိဒီးသးခုဝဲလီၤ.နကဒုးဟဲဘၣ်မုၢ်တနံၤလၢနစံးပာ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်ကမၤသးဒ်ယၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

၂၂ မ်အတၢ်ဒဲးဘးခဲလၢာ်ဟဲထီၣ်ဆူနမဲာ်ညါတက့ၢ်. ဒီးမၤအီၤဒ်နမၤယၤအသိးလၢ ယတၢ်ကမၣ်ခဲလၢာ်အဃိန့ၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယတၢ်ကအုကစွါအိၣ်ဝဲအါအါကလဲာ်,ဒီးယသးလီၤဘှါလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]