လံာ်စီၤမိၤရှ့သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ် ၁

ဒီးယွၤကိးထီၣ်စီၤမိၤရှ့, ဒီးကတိၤတၢ်ဒီးအီၤလၢတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်အဒဲ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ကတိၤတၢ်ဒီးပှၤအံၣ်စရ့လးဖိဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ပှၤတဂၤဂၤလၢသုကျါမ့ၢ်ဟဲစိာ် တၢ်မၤဘူၣ်ဆူယွၤအအိၣ်ဒီး, သုဘၣ်ဟဲစိာ်တၢ်မၤဘူၣ်လၢဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအဒၢ, ဂီၤဘုၣ်ဂီၤဖံး, သိဒီးမဲာ်တဲးလဲးအကျါလီၤ.

အတၢ်မၤဘူၣ်န့ၣ် မ့မ့ၢ်တၢ်လုၢ်မ့ၣ်အူလၢဂီၤဘုၣ်ဂီၤဖံးအကျါဒီး, မ်အမၤဘူၣ်အဖါအလၢအပှဲၤတဒုန့ၣ်တက့ၢ်. ဘၣ်မၤဘူၣ်အီၤဒ်သိး အကဘၣ်တၢ်အသးဖဲတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်အဒဲအကျဲစၢၤလၢယွၤအမဲာ်ညါလီၤ. ဒီးဘၣ်ပာ်အစုလၢတၢ်လုၢ်မ့ၣ်အူအခိၣ်, ဒီးကဘၣ်တၢ်အသးလၢအဂီၢ်, ဒ်သိးအကမၤတၢ်ပူၤဖျဲးလၢအဂီၢ်လီၤ.

ဒီးပှၤဘၣ်မၤသံဂီၤဖံးတဒုန့ၣ်လၢယွၤအမဲာ်ညါ, ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်, စီၤအၤဟရိၣ်အဖိခွါတဖၣ်ဟဲစိာ်အသွံၣ်, ဒီးဖှံဝးတရံးဝဲလၢ တၢ်လုၢ်လီၢ်အဖီခိၣ်လၢအ အိၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဒဲအကျဲစၢၤဃၢၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးဘၣ်တဘျူးတၢ်လုၢ်န့ၣ်အဖံး, ဒီးဒီၣ်တဲာ်ဝဲတကူာ်တ ကူာ်လီၤ. ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်, စီၤအၤဟရိၣ်အဖိခွါတဖၣ်ဘၣ်ပာ်မ့ၣ်အူလၢတၢ်လုၢ်လီၢ်အဖီခိၣ်, ဒီးပာ်ကတဲာ်ကတီၤသ့ၣ်မုၣ်လၢမ့ၣ်အူအဖီခိၣ်လီၤ.

ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်, စီၤအၤဟရိၣ်အဖိခွါတဖၣ်ဘၣ်ပာ်ကတဲာ်ကတီၤအကူာ်တဖၣ်, အခိၣ်, ဒီးအသိ, လၢသ့ၣ်မုၣ်အဖီခိၣ်, လၢအအိၣ်လၢမ့ၣ်အူအဖီခိၣ်, လၢ တၢ်လုၢ်လီၢ်အဖီခိၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်အပှံာ်, ဒီးအခီၣ်န့ၣ်ဘၣ်သ့စီလၢထံလီၤ. ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်ဘၣ်ဆိၣ်ကဲၤကွံာ်ခဲလၢာ်လၢတၢ်လုၢ်လီၢ်အဖီခိၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်လုၢ်မ့ၣ်အူ, တၢ်လုၢ်လၢမ့ၣ်အူ, တၢ်နၢမူလၢယွၤအဂီၢ်လီၤ.

၁၀ ဒီးလၢတၢ်လုၢ်မ့ၣ်အူအဂီၢ်န့ၣ်, အတၢ်မၤဘူၣ်မ့မ့ၢ်လၢသိမဲာ်တဲးလဲး, သိမ့ၢ်ဂ့ၤ, မဲာ်တဲးလဲးမ့ၢ်ဂ့ၤဒီး, ဘၣ် ဟဲစိာ်အဖါအလၢအပှဲၤတဒုလီၤ. ၁၁ ဒီးဘၣ်မၤသံအီၤလၢတၢ်လုၢ်လီၢ်အကပၤလၢကလံၤစိးတခီ, လၢယွၤအမဲာ်ညါ, ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်, စီၤအၤဟရိၣ်အဖိခွါတဖၣ် ဘၣ်ဖှံအသွံၣ်ဝးတရံးဝဲလၢ တၢ်လုၢ်လီၢ်အဖီခိၣ် လီၤ. ၁၂ ဒီးဘၣ်ဒီၣ်တဲာ်အီၤတကူာ်တကူာ်, ဒီးအခိၣ်,ဒီးအသိ, ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်ဘၣ်ပာ်ကတဲာ်ကတီၤအီၤလၢသ့ၣ်မုၣ်အဖီခိၣ်လၢအအိၣ်လၢမ့ၣ်အူအဖီခိၣ်, လၢ အအိၣ်လၢတၢ်လုၢ်လီၢ်အဖီခိၣ်လီၤ. ၁၃ မ့မ့ၢ်အပှံာ်ဒီးအခီၣ်န့ၣ်ဘၣ်သ့စီအီၤလၢထံလီၤ. ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်ဘၣ်ဟဲစိာ်ခဲလၢာ်, ဒီးဆိၣ်ကဲၤကွံာ်အီၤလၢတၢ်လုၢ်လီၢ်အဖီခိၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်လုၢ်မ့ၣ်အူ, တၢ်လုၢ်လၢမ့ၣ်အူ,တၢ်နၢမူလၢယွၤအဂီၢ်လီၤ.

၁၄ ဒီးအတၢ်မၤဘူၣ်အတၢ်လုၢ်မ့ၣ်အူ လၢယွၤအဂီၢ်န့ၣ်မ့မ့ၢ်လၢထိၣ်ဧိၤလံၣ်ဧိၤ, လၢထိၣ်လွံၢ်ဘုၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ကး က့ၣ်ဖိမ့ၢ်ဂ့ၤဒီး, ဘၣ်ဟဲစိာ်အတၢ်မၤဘူၣ်လီၤ. ၁၅ ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်ဘၣ်ဟဲစိာ်အီၤဆူတၢ်လုၢ်လီၢ်, ဒီးဝံာ်ကၢ်အကိာ်, ဒီးဆိၣ်ကဲၤကွံာ်အီၤလၢတၢ်လုၢ်လီၢ်အဖီခိၣ်,ဒီးအသွံၣ်န့ၣ် ပှၤဘၣ်စံၢ်ကွံာ်လၢတၢ်လုၢ်လီၢ်အကပၤ လီၤ. ၁၆ ဒီးဘၣ်တၢ်ထုးကွံာ်အကနံဒီးအအ့ၣ်, ဒီးကွံာ်တ့ၢ်ကွံာ်အီၤဆူတၢ်လုၢ်လီၢ်အကပၤ ဆူမုၢ်ထီၣ်တခီဆူ ဖၣ်ဆၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ၁၇ ဒီးဘၣ်ဒီၣ်ဖးအီၤအိၣ်ဒီးအဒံးဆ့ခဲလၢာ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တဘၣ်ဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်အီၤဘၣ်.ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ် ဘၣ်ဆိၣ်ကဲၤကွံာ်အီၤလၢတၢ်လုၢ်လီၢ်အဖီခိၣ်, လၢသ့ၣ်မုၣ်အဖီခိၣ်, လၢအအိၣ်လၢမ့ၣ်အူအဖီခိၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်လုၢ်မ့ၣ်အူ, တၢ်လုၢ်လၢမ့ၣ်အူ,တၢ်နၢမူလၢယွၤအဂီၢ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]