လံာ်မၤလကံ ၁

တၢ်အကလုၢ်လီၤ, ယွၤအကလုၢ်လၢအဘၣ်အံၣ်စရ့လးလၢစီၤမၤလကံအစုပူၤလီၤ.

ယအဲၣ်တ့ၢ်သု, ယွၤစံးဝဲဒၣ်, ဘၣ်ဆၣ်ဒီးသုစံး, နအဲၣ်တ့ၢ်ပှၤဒ်လဲၣ်. ဧ့ၡီၤမ့ၢ်စီၤယၤကိာ်အဒီပုၢ်ဝဲၢ်, တမ့ၢ်ဘၣ် ဧါ, ယွၤစံးဝဲဒၣ်, ဘၣ်ဆၣ်ဒီးယအဲၣ်စီၤယၤကိာ်, ဒီးယသးဟ့စီၤဧ့ၡီၤ, ဒီးယမၤသယုၢ်အကစၢၢ်ကလိ, ဒီးအတၢ်န့ၢ်သါလၢအအိၣ်အဆိးအလီၢ်လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢလီၤ.

မ့ၢ်အဒိၣ်စံးဝဲ, ပဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်ယာ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, ပကမၤထီၣ်က့ၤပအိၣ်သယုၢ်အလီၢ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤစံးဒ်အံၤ, အဝဲသ့ၣ်ကမၤက့ၤဒၣ်ဝဲတက့ၢ်. မ့မ့ၢ်ယဲဒၣ်အံၤယကမၤလီၤပှီၢ်တၢ်လီၤ. ဒီးတၢ်ကကိးအီၤလၢတၢ်အၢအကီၢ်အဃၢၤ, ဒီးပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢယွၤသးထီၣ်ဘၣ်အီၤလီၤစိၤလီၤထီလီၤ.

ဒီးသုမဲာ်ကထံၣ်ဘၣ်ဝဲ, ဒီးသုကစံး, မ်ယွၤဘၣ်တၢ်ပာ်ဒိၣ်အီၤလၢအံၣ်စရ့လးအကီၢ်ဃၢၤတက့ၢ်.

ပှၤဖိခွါမၤလၤကပီၤအပၢ်, ဒီးတၢ်အခ့အပှၤန့ၣ် မၤလၤကပီၤအကစၢ်လီၤ. ဒီးယမ့မ့ၢ်ပၢ်ဒီး, ယလၤကပီၤအိၣ်ဖဲလဲၣ်. ယမ့မ့ၢ်ကစၢ်ဒီး, ယမၤပျံၤတၢ်န့ၣ်အိၣ်ဖဲလဲၣ်, တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤစံးဘၣ်သု, ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်လၢအတပးကဲဘၣ်ယမံၤဘၣ်သ့ၣ်ဧၢ. ဒီးသုစံး, ပတပးကဲဘၣ်နမံၤဒ်လဲၣ်.

မ့ၢ်သုမၤဘူၣ်တၢ်အီၣ်ဘၣ်အၢ လၢယတၢ်လုၢ်အလီၢ်အဖီခိၣ်, ဒီးသုစံး, ပမၤဘၣ်အၢနၤဒ်လဲၣ်. လၢသုစံးလၢယွၤအစီၢ်နီၤခိၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်တပးကဲဘၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒီးတုၤသုလုၢ်တၢ်မဲာ်ဘျီၣ် လၢတၢ်လုၢ်အဂီၢ်ဒီး, မ့ၢ်တၢ်အၢ, တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. ဒီးတုၤသုလုၢ်တၢ်အစုအခီၣ်ဟးဂီၤ, ဒီးတၢ်ဘၣ်ဆါဒီး, မ့ၢ်တၢ်အၢ, တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. ဟ့ၣ်အီၤလၢပှၤပၢနၤတက့ၢ်. ကဘၣ်အသးလၢနၤစ့ၢ်ကီးဧါ.ကဘၣ်အမဲာ်လၢနၤစ့ၢ်ကီးဧါ. တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤစံးဝဲဒၣ်.

ဒီးခဲကနံၣ်အံၤမ်သုဃ့ကညးယွၤ, ဒ်သိးအကသးကညီၤပှၤတက့ၢ်. သုမၤဒ်န့ၣ်ဒီးကဘၣ်အမဲာ်လၢသုစ့ၢ်ကီးဧါ. တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤစံးဝဲဒၣ်.

၁၀ ပှၤအိၣ်ဝလဲသုကျါတဂၤ လၢအကကးတံာ်ဃာ်တြဲၤမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်. သုတဆိၣ်ကဲၤကလီဘၣ်မ့ၣ်အူလၢယတၢ်လုၢ်အလီၢ်အဖီခိၣ်န့ၣ်ဘၣ်. သုတဘၣ်ဘၣ် ယသးလ့ၤတက့ၤဘၣ်, တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤစံးဝဲဒၣ်, ဒီးယတဒိးဘၣ်တၢ်မၤဘူၣ်လၢသုစုဘၣ်.

၁၁ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, လၢမုၢ်ထီၣ်တခီပၢၢ်လၢမုၢ်နုာ်တခီ, ယမံၤကဒိၣ်ဝဲလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါ, ဒီးပှၤကဆိၣ်ကဲၤတၢ်နၢမူလၢယမံၤအဂီၢ်, ဒီးကလုၢ်တၢ်လုၢ်ကဆှီလၢတၢ်ကိးပူၤဒဲးလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယမံၤကဒိၣ်ဝဲလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါ, တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤစံးဝဲဒၣ်.

၁၂ မ့မ့ၢ်သုဝဲအံၤ, မ့ၢ်သုစံး, ယွၤအစီၢ်နီၤခိၣ်ဘၣ်အၢ, ဒီးအတၤသၣ်, ဒီးအတၢ်အီၣ်န့ၣ်တၢ်တပးကဲဘၣ်အလီၢ်န့ၣ်ဒီး, သုမၤဘၣ်အၢလံယမံၤလံလီၤ.

၁၃ ဒီးသုစံး, ကွၢ်ကွၢ်, မ့ၢ်တၢ်မၤဘှံးပသးမးလဲၣ်. ဒီးသုတပးကဲဘၣ်ယမံၤဘၣ်, တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤစံးဝဲဒၣ်.ဒီးသုဟဲစိာ်တၢ်ဘၣ်အ့ၣ်ဖှီ, တၢ်အစုအခီၣ်ဟးဂီၤ, ဒီးတၢ်ဘၣ်ဆါ, ဒီးသုဟဲစိာ်တၢ်မၤဘူၣ်ဒ်န့ၣ်သိးလီၤ. ယကဒိးတၢ်န့ၣ်လၢသုစုပူၤစ့ၢ်ကီးဧါ, ယွၤစံးဝဲဒၣ်.

၁၄ ဒီးပှၤလီတၢ်ဖိလၢအအိၣ်ဝဲဒီး တၢ်အဖါလၢအသိဒီးအမဲာ်တဲးလဲးအကျါ, ဒီးဆိၣ်တၢ်, ဒီးလုၢ်ယွၤလၢတၢ်ဟးဂီၤန့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဆိၣ်အၢဝဲလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယမ့ၢ်စီၤပၤဖးဒိၣ်, တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤစံးဝဲဒၣ်, ဒီးပှၤကပျံၤယမံၤလၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]