လံာ်မံကၤ ၁

ယွၤအကလုၢ်လၢအဘၣ် ပှၤမိရၤၡးဖိစီၤမံကၤလၢအထံၣ်ဝဲလၢၡၤမရံ, ဒီးယရူၤၡလ့ၣ်အဂ့ၢ်လၢယူဒၤအစီၤပၤယိၤသၣ်, စီၤအၤဃာ်, ဒီးစီၤဃံးစကံယၤအမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကနၣ်တက့ၢ်, ပှၤဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်သ့ၣ်ဧၢ, ဒိကနၣ်တက့ၢ်, ဟီၣ်ခိၣ်ဒီးတၢ်မၤပှဲၤအီၤသ့ၣ်ဧၢ, ဒီးပျဲကစၢ်ယွၤအုၣ်အသးလၢသုမဲာ်ညါ, ယွၤလၢအနူၢ်စီဆှံပူၤတက့ၢ်.

အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကွၢ်ကွၢ်, ယွၤဟဲထီၣ်လၢအလီၢ်ပူၤ, ဒီးကဟဲလီၤဒီး ယီၢ်လီၤဟီၣ်ခိၣ်အလီၢ်ထီၣ်ထီတဖၣ်န့ၣ် လီၤ. ဒီးကစၢၢ်ကလိကပှံၢ်ကွံာ်ဝဲလၢအဖီလာ်, ဒီးကစၢၢ်ကဆူးကသ့ၣ်ဖး ဒ်ဃိးလၢမ့ၣ်အူအမဲာ်ညါအသိး,ဒ်ထံလၢအလူလီၤအသးလၢတၢ်ဘံလိၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အံၤတဖၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်ဝဲလၢ ယၤကိာ်အတၢ်ကမၣ်အဃိ, ဒီးလၢအံၣ်စရ့လးအပှၤဟံၣ်ဖိအတၢ်ဒဲးဘးအဃိလီၤ. ယၤကိာ်အတၢ်ကမၣ်န့ၣ်မ့ၢ်မနုၤတမံၤလဲၣ်. မ့ၢ်ၡၤမရံန့ၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. ဒီးယူဒၤအလီၢ်ထီၣ်ထီတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်မနုၤတမံၤလဲၣ်. မ့ၢ်ယရူၤၡလ့ၣ်တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ.

ဒီးယကပာ်ၡၤမရံလၢတၢ်ပူ လၢဟီၣ်ခိၣ်အကဝီၤပူၤ,စပံးအလီၢ်အတၢ်သူၣ်အသး, ဒီးယကတ့ၢ်လီၤကွံာ်အလၢၢ်တဖၣ်ဆူကစၢၢ်ကဆူးပူၤ, ဒီးယကလီၣ်ဖျါထီၣ်အခီၣ်ထံးတဖၣ်လီၤ.

ဒီးအတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်ခဲလၢာ် ကဘၣ်တၢ်တီၢ်လီၤကလဲအီၤ, ဒီးမ့ၣ်အူကအီၣ်ကွံာ်အဘူးအလဲခဲလၢာ်, ဒီးယကမၤသယုၢ်အတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်ခဲလၢာ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပာ်ဖှိၣ်ဝဲလၢ ပှၤဃဲသဲမုၣ်အဘူးအလဲ, ဒီးကကဲထီၣ်က့ၤပှၤဃဲသဲမုၣ်အဘူးအလဲလီၤ.

မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးယကဟီၣ်ဒီးဟီၣ်ပသူထီၣ်လီၤ. ယလဲၤတၢ်ဘ့ၣ်ဆ့, ဒီးအိၣ်ဘ့ၣ်ဆ့လီၤ. ယကကိးထီၣ်ဒ်ထွံၣ်ဟီၣ်ခိၣ်အိၣ်ယူၤအသိးန့ၣ်, ဒီးဟီၣ်ပသူထီၣ်ဒ်ထိၣ်ကီၤလၤအူးအသိးန့ၣ်လီၤ.

အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အပူၤလီၢ်ဘျါတသ့ဘၣ်. မ့ၢ်မးအဒုၣ်အဒါဟဲဝဲဆူယူဒၤ, ပၢၢ်လၢယပှၤဂီၢ်မုၢ်အပဲတရီ, ပၢၢ်လၢယရူၤၡလ့ၣ်လီၤ.

၁၀ စံးဘၣ်တဲဘၣ်တၢ်လၢကၤသးအပူၤတဂ့ၤ, ဟီၣ်လၢဧးကိၤအပူၤတဂ့ၤ, ကလိာ်နသးလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အကမူၣ်ကျါဖဲဘ့ၤသဧၤဖြၤတက့ၢ်.

၁၁ ပှၤလၢအအိၣ်အဆိးလၢၡၤဖံၣ်ဧၢ, လဲၤပူၤကွံာ် တၢ်လၢနအိၣ်ဘ့ၣ်ဆ့ဒီးနမဲာ်ဆှးတက့ၢ်. ပှၤအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢစၤနၣ်အပူၤန့ၣ်တလဲၤထီၣ်ဘၣ်. ဘ့ၤစသ့လးအဟီၣ်တၢ်န့ၣ်တဂၢၢ်တကျၢၤဘၣ်လၢသုဃိဘၣ်.

၁၂ မ့ၢ်မးပှၤအိၣ်ဝဲဆိးဝဲ လၢမၤရိးအပူၤန့ၣ်သးလီအတၢ်ဂ့ၤတဖၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်အၢဟဲလီၤလၢ ယွၤအအိၣ်ဆူယရူၤၡလ့ၣ်အပဲတရီန့ၣ်လီၤ.

၁၃ ပှၤအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢလၤကံၣ်အပူၤဧၢ, စၢဃာ်လ့ၣ်ကဟၣ်ဒီးကသ့ၣ်ဃ့ၢ်သဖှိတက့ၢ်. မ့ၢ်တၢ်ဒဲးဘးအခီၣ်ထံးလၢစံယိၣ်အဖိမုၣ်အဂီၢ်လီၤ. မ့ၢ်မးအံၣ်စရ့လးအတၢ်မၤကမၣ်တဖၣ်အိၣ်ဝဲလၢနပူၤလီၤ.

၁၄ မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးနဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်လီၤဖး အတၢ်ဟ့ၣ်လၢမိၤရၡးကၤသးလီၤ. အၤကစံာ်အဟံၣ်တဖၣ်ကမၤအံၣ်စရ့လးအစီၤပၤတဖၣ်လၢတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤလီၤ.

၁၅ ပှၤအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢမရ့ၡၤအပူၤဧၢ, ယကဒုးဟဲ ပှၤန့ၢ်သါတၢ်တဂၤဆူနအိၣ်, အံၣ်စရ့လးအလၤကပီၤကဟဲဝဲဆူဧဒူးလၣ်လီၤ.

၁၆ မၤလ့ၤနခိၣ်, ဒီးလူၤအီၤလၢနဖိသးဘိအမဲာ်, မၤလဲၢ်ထီၣ်နခိၣ်လ့ၤအလီၢ်, ဒ်လံာ်ကြီကြၣ်အသိးန့ၣ်တက့ၢ်.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လဲၤကဲကုၢ်ဝဲလၢနအိၣ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]