လံာ်နၤဃူၣ် ၁

တၢ်အကလုၢ်လီၤလၢနံၤနဝ့အဂ့ၢ်.လံာ်ပှၤအ့လကိၤၡးဖိ စီၤနၤဃူၣ်အထံၣ်တၢ်လၢညါ ခီ.

ယွၤအသးဆူၣ်, ဒီးမ့ၢ်ကစၢ်လၢ အမၤဆၢတၢ်အၢလီၤ. ယွၤမၤဆၢတၢ်အၢ, ဒီးမ့ၢ်တၢ်သးထီၣ်အကစၢ်လီၤ. ယွၤမၤဆၢတၢ်အၢလၢအဒုၣ်အဒါ, ပာ်အသးထီၣ် လၢအဒုၣ်အဒါအလိၤလီၤ.

ယွၤသးထီၣ်ကီ, ဒီးအစိအကမီၤဒိၣ်, ဒီးတပာ်အီၤလၢအတၢ်ဒဲးဘးတအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်ဘၣ်. ယွၤအကျဲအိၣ်ဝဲလၢကလံၤသဝံးအပူၤ, ဒီးလၢကလံၤမုၢ်တွၤအပူၤ, ဒီးတၢ်အၢၣ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အကမူၣ်လၢအခီၣ်ထံးလီၤ.

သိၣ်ဃီၣ်ပီၣ်လဲၣ်, ဒီးဒုးလီၤသံးကွံာ်အီၤ, ဒီးဒုးလီၤသံးကွံာ်ထံမိၢ်ပှၢ်ခဲလၢာ်, ဘၤၡၣ်ဒီး ကၢ်မ့ၤလးအလၣ် လီၤဘဲ, လဘၤနိၣ်အဖီလီၤညွံး, ကစၢၢ်ကလိဟူးဝးလၢအဃိ, ဒီးတၢ်စိခိၣ်ပှံၢ်ထီၣ်ကွံာ်, ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ကဆှဲးကဆှိးလၢအမဲာ်ညါ, ဟီၣ်ခိၣ်ဒီးကယဲၢ်ပှၤလၢအအိၣ်အဆိးဝဲလၢအချၢခဲလၢာ်လီၤ.

မ့ၢ်မတၤဆၢထၢၣ်လၢ အသးထီၣ်အမဲာ်ညါသ့တဂၤလဲၣ်. ဒီးမ့ၢ်မတၤအိၣ်လၢအသးကဲၤထီၣ်အပူၤကဲတဂၤလဲၣ်. အသးကဲၤထီၣ်လူလီၤအသးဒ်မ့ၣ်အူအသိးန့ၣ်, ဒီးလၢၢ်ဧိၤလ့ဧိၤကၢ်လီၤကလဲအီၤလီၤ.

ယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. မ့ၢ်တိာ်ဧိၤတာ်ဧိၤလၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအမုၢ်တနံၤလီၤ. ဒီးသ့ၣ်ညါပှၤလၢအသန့ၤအသးလၢအီၤလီၤ.

မ့မ့ၢ်လၢတၢ်လုၣ်ဘၢတၢ်အတၢ်လုာ်န့ၣ်, ကမၤလၢာ်ကွံာ်အလီၢ်, ဒီးတၢ်ခံးကလူၤအဒုၣ်အဒါလီၤ.

သုကူၣ်တၢ်ထီဒါယွၤလၢမနုၤတမံၤလဲၣ်. ကမၤတၢ်လၢာ်စီဖ့ကလ့ၤလီၤ. တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တဂဲၤဆၢထၢၣ်ခံစုတစုဘၣ်.

၁၀ မ့ၢ်ထ့လိာ်အသး, ဒ်တၤဆှုၣ်အသိး, ဒီးမ့ၢ်အီတၢ်ဒ်ပှၤအီမူၤအသးအသိးဘၣ်ဆၣ်ဒီး, မ့ၣ်အူကအီၣ်ကွံာ်အီၤဒ်လီၢ်အကမူၣ်ဃ့စှိးမဃဲးအသိးန့ၣ်လီၤ.

၁၁ ဟဲထီၣ်ဝဲလၢနပူၤ, ပှၤကူၣ်တၢ်အၢထီဒါယွၤ, ပှၤကူၣ်လိာ်အသးလၢတၢ်အၢလီၤ.

၁၂ ယွၤစံးဒ်အံၤ, မ့ၢ်လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဒီးအါဝဲ ဒ်န့ၣ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, ကဘၣ်တၢ်ကူာ်လီၤကွံာ်ဒ်န့ၣ်, ဒီးဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲလီၤ.

၁၃ ယမၤနးမၤဖှီၣ်တ့ၢ်နၤဘၣ်ဆၣ်ဒီး, ယတမၤနးမၤဖှီၣ်လၢၤဘၣ်နၤဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ခဲကနံၣ်အံၤယကမၤကၢ်ကွံာ်အနီၣ်ယိးဘိလၢနလိၤ, ဒီးကမၤတဲာ်ကွံာ်ပျံၤလၢအစၢဃာ်နၤလီၤ.

၁၄ ဒီးယွၤမၤလိာ်တၢ်ဘၣ်ဃးဒီးနၤ, လၢတၢ်တဖှံလၢၤဘၣ်နမံၤဘၣ်. လၢနကစၢ်တဖၣ်အဟံၣ်ပူၤန့ၣ်ယကဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်တၢ်ဂီၤစိးပျၤအသး, ဒီးတၢ်ဂီၤသိအသးလီၤ. ယကမၤနတၢ်သွၣ်ခိၣ်ပူၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နမ့ၢ်တၢ်သးဘၣ်အၢလီၤ.

၁၅ ကွၢ်ကွၢ်, ပှၤအခီၣ်လၢအစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သးခုအကစီၣ်, လၢအစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်ဃူတၢ်ဖိးန့ၣ်အိၣ်ဝဲလၢကစၢၢ်ကလိလီၤ. ယူဒၤဧၢ, တိၢ်န့ၢ်နတၢ်မၤဘူၣ်အနံၤတဖၣ်, မၤဘူၣ်တၢ်လၢနဆိၣ်လၢ နကမၤဘူၣ်တက့ၢ်.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤအၢတခီဂာ်လၢၤဘၣ်နၤဘၣ်. ဘၣ်တၢ်ဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်လၢာ်လ့ၤတက့ၤလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]