လံာ်နဃ့မယၤ ၁

စီၤဃကါလနၤအဖိခွါ, စီၤနဃ့မယၤအတၢ်ကတိၤဒီးလၢအနံၣ်ပှဲၤထီၣ်ခံဆံနံၣ်တနံၣ်, လါကံးစလ့ၤအပူၤ န့ၣ်ယအိၣ်လၢနူၢ်ရှူၡၣ်အပူၤ, ဒီးတၢ်မၤအသးလၢယဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဂၤ, စီၤဃနၤနံဟဲဝဲဒၣ်ဒီးပှၤကညီလၢယူဒၤဖိအကျါတဖၣ်, ဒီးယသံကွၢ်အီၤလၢပှၤယူဒၤဖိလၢအပူၤဖျဲးတၢ်, လၢအအိၣ်လီၤတဲာ်လၢပှၤတၢ်မၢကဲကုၢ်အီၤအကျါအဂ့ၢ်အကျိၤ, ဒီးလၢယရူၤၡလ့ၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤလီၤ.

ဒီးစံးဘၣ်ယၤ, ပှၤအိၣ်လီၤတဲာ်လၢအအိၣ်လီၤတဲာ်လၢပှၤတၢ်မၢကဲကုၢ်အီၤအကျါန့ၣ် အိၣ်ဝဲလၢကီၢ်ပူၤဖဲန့ၣ်, ဒီးဘၣ်တၢ်အၢဖးဒိၣ်, ဒီးတၢ်ဒုၣ်ဒွဲၣ်, ဒီးယရူၤၡလ့ၣ်အခိၣ်ဒူလီၤပှီၢ်လံ. ဒီးအတြဲၤတဖၣ်ဆူးထီၣ်ကွံာ်လံအသးလၢမ့ၣ်အူလံ.

ဒီးတုၤယနၢ်ဟူတၢ်ကတိၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်မၤအသးလၢယဆ့ၣ်နီၤ, ဒီးယဟီၣ်, ဒီးယသူၣ်အုးယသးအုးတၢ်အနံၤတဖၣ်, ဒီးယဒုၣ်တၢ်အီၣ်, ဒီးယဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢမူခိၣ်အကစၢ်အမဲာ်ညါလီၤ.

ဒီးယစံး, ယဃ့ကညးနၤ, မူခိၣ်အကစၢ်, ကစၢ်ဖးဒိၣ်,ဒီးတၢ်ပျံၤအလီၢ် လၢအတိၢ်န့ၢ်တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ, ဒီးတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢပှၤလၢအအဲၣ်အီၤ, ဒီးတိၢ်န့ၢ်အတၢ် မၤလိာ်တဖၣ်တဂၤဧၢ, မ်နဒိးနနၢ်, ဒီးအိးထီၣ်နမဲာ်ဒ်သိးနကဒိကနၣ်နခ့နပှၤ အတၢ်ထုကဖၣ်လၢယဘါထုကဖၣ်လၢနမဲာ်ညါ, လၢမုၢ်ဆါဆဲးလၢမုၢ်နၤလၢနခ့နပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအဂီၢ်, လၢယတဲလီၤကျဲၤလီၤပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအတၢ်ကမၣ်လၢ အမၤကမၣ်ဘၣ်နၤအဖၢမုၢ်တက့ၢ်.မ့ၢ်မးယၤ,ဒီးယပၢ်အပှၤဟံၣ်ဖိမၤကမၣ်လံတၢ်လံ.

ပမၤဘၣ်နၤလၢပှၤဟးဂီၤဖိအတၢ်မၤ, ဒီးတၢ်မၤလိာ်,ဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီ, ဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်လၢနမၤလိာ်နခ့နပှၤ စီၤမိၤရှ့န့ၣ်ပတမၤဘၣ်ပဝဲဘၣ်. ယဃ့ကညးနၤ, သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်ကတိၤလၢနမၤလိာ်နခ့နပှၤစီၤမိၤရှ့, ဒီးနစံး, သုမ့ၢ်မၤကမၣ်တၢ်ဒီး, ယကမၤလီၤပြံလီၤပြါသု လၢပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါ, ဒီးသုမ့ၢ်ဃၣ်သုသးဆူယအိၣ်, ဒီးတိၢ်န့ၢ်ယတၢ်မၤလိာ်, ဒီးမၤအီၤဒီး, ပှၤဘၣ်တၢ်ဟီထီၣ်ကွံာ်အီၤဆူ မူခိၣ်အကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဝဲဘၣ်ဆၣ်ဒီး, ယကထၢဖှိၣ်အီၤဖဲန့ၣ်, ဒီးစိာ်ထီၣ်အီၤဆူ တၢ်အလီၢ်ဖဲယဃုထၢပာ်ယမံၤလီၤ. ၁၀ ဒီးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်နခ့နပှၤ, ဒီးနပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢနပှ့ၤက့ၤအီၤလၢနစိဒိၣ်နကမီၤထီ, ဒီးလၢနစုဆူၣ်လီၤ.

၁၁ ကစၢ်ဧၢ, ယဃ့ကညးနၤ, မ်နနၢ်တူၢ်လိာ်နခ့နပှၤအတၢ်ထုကဖၣ်, ဒီးနခ့နပှၤတဖၣ်အတၢ်ထုကဖၣ်လၢအဆၢပျံၤနမံၤတက့ၢ်. ဒီးဒုးဘီၣ်ထီၣ်ညီထီၣ်နခ့နပှၤလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, ယဃ့ကညးနၤ, ဒီးဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢ ပှၤကညီတဂၤအံၤ အမဲာ်ညါတက့ၢ်. ဒီးယမ့ၢ်ပှၤစိာ်လီခီအီတၢ်လၢစီၤပၤအဂီၢ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]