လံာ်စီၤမိၤရှ့လွံၢ်ဘ့ၣ်တဘ့ၣ် ၁

ဒီးလၢအဟးထီၣ်ကွံာ်လၢ ကီၢ်အဲၤကူပတူးအလီၢ်ခံ,ခံနံၣ်တနံၣ်, လါခံလါတလါထီၣ်တနံၤန့ၣ်ယွၤကတိၤတၢ်ဒီးစီၤမိၤရှ့လၢ ပှၢ်မုၢ်ကနၢစံၤနါလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဒဲ ပူၤ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ဂံၢ်ထီၣ်ကယဲၢ်ပှၤအံၣ်စရ့လးအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒ်အဒူၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အပၢ်အဟံၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အမံၤတဖၣ်အတၢ်ဂံၢ်အသိး, ကယဲၢ်ပိာ်ခွါဒ် အခိၣ်တဖၣ်အသိး, လၢအသးပှၢ်အနံၣ်ခံဆံဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်, ကယဲၢ်ပှၤလၢပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအကျါ လၢအလဲၤဒုးသုးသ့ခဲလၢာ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးနဲဒၣ်ဒီးစီၤအၤဟရိၣ်ဘၣ်ဂံၢ်အီၤဒ်အသုးမုၢ်တဖၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

ဒီးပှၤတဒူၣ်တဂၤ, ပှၤတဒူၣ်တဂၤ, လၢအမ့ၢ်အပၢ် အဟံၣ်ဖိအခိၣ်န့ၣ် ဘၣ်အိၣ်ဒီးသုလီၤ. ဒီးအအံၤမ့ၢ်ပှၤလၢအဘၣ်ဆၢထၢၣ်ဒီးသုတဖၣ်အမံၤလီၤ.လၢရူၤဘ့ၣ်အဒူၣ်န့ၣ်စီၤၡဒ့အူၢ်အဖိခွါစီၤအလံစူၢ်,

လၢစူၤမ့းအိၣ်အဒူၣ်န့ၣ် စီၤစူၤရံၡးဒံၤအဖိခွါစီၤၡလူမံၤအ့လး,

လၢယူဒၤအဒူၣ်န့ၣ်စီၤဧမံၤနဒးအဖိခွါစီၤနၤဃၡိၣ်,

လၢယံးစၣ်ကၢ်အဒူၣ်န့ၣ်စီၤစူဧၢ်အဖိခွါစီၤနၤသန့လး,

လၢစဘူလိၣ်အဒူၣ်န့ၣ်စီၤဃ့လူၣ်အဖိခွါစီၤအလံအာ်,

၁၀ လၢစီၤယိၤသးအဖိခွါအကျါန့ၣ်, ပှၤအ့ဖရဲၣ်ဖိစီၤဧးမံၤဟူးအဖိခွါစီၤအလံၡမၤ, ဒီးပှၤမနၤရှ့ၤဖိစီၤပဒၤစူၢ်အဖိခွါစီၤကမၤလ့လး,

၁၁ လၢဘံၣ်ယၤမံၣ်အဒူၣ်န့ၣ် စီၤကံးဒဧိနံၤအဖိခွါစီၤအဘံဒၣ်.

၁၂ လၢဒၣ်အဒူၣ်န့ၣ်စီၤဧးမံၤၡးဒံၤအဖိခွါစီၤအဃံၤဧ့စ့ၢ်,

၁၃ လၢအၤရှ့ၢ်အဒူၣ်န့ၣ်စီၤဧးကရၣ်အဖိခွါ စီၤပးကံၤအ့လး,

၁၄ လၢကးအဒူၣ်န့ၣ်စီၤဒဧူၤအ့လးအဖိခွါစီၤအ့လယၤစာ်,

၁၅ လၢနးသၤလံအဒူၣ်န့ၣ် စီၤဧ့နၣ်အဖိခွါစီၤအဃံရၤလီၤ.

၁၆ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢ တၢ်ကိးအီၤဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ, အပၢ်အဒူၣ်အပဒိၣ်တဖၣ်, ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအပှၤကထိတဖၣ်အခိၣ်တဖၣ်လီၤ.

၁၇ ဒီးစီၤမိၤရှ့ဒီးစီၤအၤဟရိၣ် ဟံးန့ၢ်ပှၤလၢတၢ်ကိးအမံၤ တဖၣ်န့ၣ်, ၁၈ ဒီးလါခံလါတလါထီၣ်တနံၤန့ၣ်ဒုးအိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်စံၣ်ဃဲၤအထူအထံးဒ်အဒူၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အပၢ်အဟံၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အမံၤတဖၣ်အတၢ်ဂံၢ်အသိးလၢအသးပှၢ်အနံၣ်ခံဆံဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်, ဒ်အခိၣ်တဖၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

၁၉ ဒ်ယွၤမၤလိာ်စီၤမိၤရှ့အသိးန့ၣ် အဝဲဒၣ်ဂံၢ်အီၤလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢစံၤနါအပူၤလီၤ.

၂၀ ဒီးစီၤအံၣ်စရ့လးအဖိခွါဝဲၢ်ကိ စီၤရူၤဘ့ၣ်အဖိအစၢၤအသွဲၣ်ဒ်အဒူၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အပၢ်အဟံၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အမံၤတဖၣ်အတၢ်ဂံၢ်အသိး, ဒ်အခိၣ်တဖၣ်အသိး, ကယဲၢ်ပှၤပိာ်ခွါလၢအသးပှၢ်အနံၣ်ခံဆံဒီးအါန့ၢ် အန့ၣ်, ကယဲၢ်ပှၤလဲၤဒုးသုးသ့ခဲလၢာ်န့ၣ်, ၂၁ တၢ်ဂံၢ်ပှၤလွံၢ်ကလးဒီးဃုကထိဒီးယဲၢ်ကယၤ, လၢရူၤဘ့ၣ်အဒူၣ်အကျါလီၤ.

၂၂ စူၤမ့ၤအိၣ်အဖိအစၢၤအသွဲၣ်, ဒ်အဒူၣ်တဖၣ်အသိး,ဒ်အပၢ်အဟံၣ်တဖၣ်အသိး, တၢ်ဂံၢ်အီၤ, ဒ်အမံၤတဖၣ်အတၢ်ဂံၢ်အသိး, ဒ်အခိၣ်တဖၣ်အသိး, ကယဲၢ်ပှၤပိာ်ခွါလၢအသးပှၢ်အနံၣ်ခံဆံဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်, ကယဲၢ်ပှၤ လဲၤဒုးသုးသ့ခဲလၢာ်န့ၣ်, ၂၃ တၢ်ဂံၢ်ပှၤယဲၢ်ကလး, ဒီးခွံကထိဒီးသၢကယၤ, လၢစူၤမ့းအိၣ်အဒူၣ်အကျါလီၤ.

၂၄ ကးအဖိအစၢၤအသွဲၣ်ဒ်အဒူၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အပၢ်အဟံၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အမံၤတဖၣ်အတၢ်ဂံၢ်အသိး,ပှၤလၢအသးပှၢ်အနံၣ်ခံဆံဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်, ကယဲၢ်ပှၤ လဲၤဒုးသုးသ့ခဲလၢာ်န့ၣ်, ၂၅ တၢ်ဂံၢ်ပှၤလွံၢ်ကလးဒီးယဲၢ်ကထိဒီးဃုကယၤဒီးယဲၢ်ဆံ,လၢကးအဒူၣ်အကျါလီၤ.

၂၆ ယူဒၤအဖိအစၢၤအသွဲၣ်, ဒ်အဒူၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အပၢ်အဟံၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အမံၤတဖၣ်အတၢ်ဂံၢ်အသိး, ပှၤလၢအသးပှၢ်အနံၣ်ခံဆံဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်, က ယဲၢ်ပှၤလဲၤဒုးသုးသ့ခဲလၢာ်န့ၣ်, ၂၇ တၢ်ဂံၢ်ပှၤနွံကလးဒီးလွံၢ်ကထိဒီးဃုကယၤ, လၢယူဒၤအဒူၣ်အကျါလီၤ.

၂၈ ယံးစၣ်ကၢ်အဖိအစၢၤအသွဲၣ်, ဒ်အဒူၣ်တဖၣ်အသိး,ဒ်အပၢ်အဟံၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အမံၤတဖၣ်အတၢ်ဂံၢ်အသိး, ပှၤလၢအသးပှၢ်အနံၣ်ခံဆံဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်, က ယဲၢ်ပှၤလဲၤဒုးသုးသ့ခဲလၢာ်န့ၣ်, ၂၉ တၢ်ဂံၢ်ပှၤယဲၢ်ကလးဒီးလွံၢ်ကထိဒီးလွံၢ်ကယၤ, လၢယံးစၣ်ကၢ် အဒူၣ်အကျါလီၤ.

၃၀ စဘူလိၣ်အဖိအစၢၤအသွဲၣ်, ဒ်အဒူၣ်တဖၣ်အသိး,ဒ်အပၢ်အဟံၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အမံၤတဖၣ်အတၢ်ဂံၢ်အအသိး, ပှၤလၢအသးပှၢ်အနံၣ်ခံဆံဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်, က ယဲၢ်ပှၤလဲၤဒုးသုးသ့ခဲလၢာ်န့ၣ်, ၃၁ တၢ်ဂံၢ်ပှၤယဲၢ်ကလးဒီးနွံကထိဒီးလွံၢ်ကယၤ,လၢစဘူလိၣ်အဒူၣ်အကျါလီၤ.

၃၂ စီၤယိၤသးအဖိ, အ့ဖရဲၣ်အဖိအစၢၤအသွဲၣ်, ဒ်အဒူၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အပၢ်အဟံၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အမံၤတဖၣ်အတၢ်ဂံၢ်အသိး, ပှၤလၢအသးပှၢ်အနံၣ်ခံဆံဒီးအါ န့ၢ်အန့ၣ်, ကယဲၢ်ပှၤလဲၤဒုးသုးသ့ခဲလၢာ်န့ၣ်, ၃၃ တၢ်ဂံၢ်ပှၤလွံၢ်ကလးဒီးယဲၢ်ကယၤ, လၢအ့ဖရဲၣ်အဒူၣ်အကျါလီၤ.

၃၄ မနၤရှ့ၤအဖိအစၢၤအသွဲၣ်, ဒ်အဒူၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အပၢ်အဟံၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အမံၤတဖၣ်အတၢ်ဂံၢ်အသိး, ပှၤလၢအသးပှၢ်အနံၣ်ခံဆံဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်, က ယဲၢ်ပှၤလဲၤဒုးသုးသ့ခဲလၢာ်န့ၣ်, ၃၅ တၢ်ဂံၢ်ပှၤသၢကလးဒီးခံကထိဒီးခံကယၤ, လၢမနၤရှ့ၤအဒူၣ်အကျါလီၤ.

၃၆ ဘံၣ်ယၤမံၣ်အဖိအစၢၤအသွဲၣ်, ဒ်အဒူၣ်တဖၣ်အသိး,ဒ်အပၢ်အဟံၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အမံၤတဖၣ်အတၢ်ဂံၢ်အသိး, ပှၤလၢအသးပှၢ်အနံၣ်ခံဆံဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်, က ယဲၢ်ပှၤလဲၤဒုးသုးသ့ခဲလၢာ်န့ၣ်, ၃၇ တၢ်ဂံၢ်ပှၤသၢကလးဒီးယဲၢ်ကထိဒီးလွံၢ်ကယၤ, လၢဘံၣ်ယၤမံၣ်အဒူၣ်အကျါလီၤ.

၃၈ ဒၣ်အဖိအစၢၤအသွဲၣ်, ဒ်အဒူၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အပၢ်အဟံၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အမံၤတဖၣ်အတၢ်ဂံၢ်အသိး,ပှၤလၢအသးပှၢ်အနံၣ်ခံဆံဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်, ကယဲၢ်ပှၤ လဲၤဒုးသုးသ့ခဲလၢာ်န့ၣ်, ၃၉ တၢ်ဂံၢ်ပှၤဃုကလးဒီးခံကထိဒီးနွံကယၤ, လၢဒၣ်အဒူၣ်အကျါလီၤ.

၄၀ အၤရှ့ၢ်အဖိအစၢၤအသွဲၣ်, ဒ်အဒူၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အပၢ်အဟံၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အမံၤတဖၣ်အတၢ်ဂံၢ်အသိး, ပှၤလၢအသးပှၢ်အနံၣ်ခံဆံဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်, က ယဲၢ်ပှၤလဲၤဒုးသုးသ့ခဲလၢာ်န့ၣ်, ၄၁ တၢ်ဂံၢ်ပှၤလွံၢ်ကလးဒီးတကထိဒီးယဲၢ်ကယၤ, လၢအၤရှ့ၢ်အဒူၣ်အကျါလီၤ.

၄၂ နးသၤလံအဖိအစၢၤအသွဲၣ်, ဒ်အဒူၣ်တဖၣ်အသိး,ဒ်အပၢ်အဟံၣ်တဖၣ်အသိး, ဒ်အမံၤတဖၣ်အတၢ်ဂံၢ်အသိး,ပှၤလၢအသးပှၢ်အနံၣ်ခံဆံဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်, ကယဲၢ် ပှၤလဲၤဒုးသုးသ့ခဲလၢာ်န့ၣ်, ၄၃ တၢ်ဂံၢ်ပှၤယဲၢ်ကလးဒီးသၢကထိဒီးလွံၢ်ကယၤ,လၢနးသၤလံအဒူၣ်အကျါလီၤ.

၄၄ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ဂံၢ်အီၤ, လၢစီၤမိၤရှ့ဒီးစီၤအၤဟရိၣ်ဂံၢ်ဝဲ, ဒီးပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအပဒိၣ်တဆံခံဂၤ, တဂၤလၢအပၢ်တဖၣ်အဟံၣ်အဂီၢ်, တဂၤလၢအပၢ်တဖၣ်အဟံၣ်အဂီၢ်စုာ်စုာ်လီၤ.

၄၅ ဒီးကယဲၢ်ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ဂံၢ်အီၤလၢပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအကျါ, ဒ်အပၢ်အဟံၣ်တဖၣ်အသိး, လၢအသးပှၢ်အနံၣ်ခံဆံဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်, ကယဲၢ်ပှၤလၢအလဲၤဒုးသုး သ့လၢပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအကျါခဲလၢာ်, ၄၆ ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်ဂံၢ်အီၤခဲလၢာ်န့ၣ် မ့ၢ်ပှၤဃုကလီၤဒီးသၢကထိဒီးယဲၢ်ကယၤဒီးယဲၢ်ဆံလီၤ.

၄၇ မ့မ့ၢ်ပှၤလ့ၤဝံဖိဒ်အပၢ်အပှၤတကလုာ်အသိးန့ၣ်, တ ဘၣ်တၢ်ဂံၢ်အီၤလၢအကျါဘၣ်. ၄၈ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤက တိၤတ့ၢ်တၢ်ဒီးစီၤမိၤရှ့ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ၄၉ ထဲလ့ၤဝံအဒူၣ်န့ၣ်နတဘၣ်ဂံၢ်အီၤ, ဒီးနတဘၣ်ဂံၢ်အခိၣ်လၢပှၤအံၣ်စရ့ လးဖိအကျါဘၣ်. ၅၀ ဒီးနဘၣ်ပာ်ပှၤလ့ၤဝံဖိလၢတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအတၢ်အိၣ်အလီၢ်အဖီခိၣ်, ဒီးလၢအတၢ်ဖိတၢ်လံၤခဲလၢာ်အဖီခိၣ်, ဒီးလၢကယဲၢ်တၢ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးအီၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်စိာ်တၢ်အိၣ်အလီၢ်, ဒီးအတၢ်ဖိတၢ်လံၤခဲလၢာ်, ဒီးဘၣ်မၤအခ့အပှၤအတၢ်မၤ, ဒီးဘၣ်သူၣ်အဒဲဝးတရံးတၢ်အိၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

၅၁ ဒီးတုၤတၢ်အိၣ်အလီၢ်ကဟးထီၣ်ဒီး, ပှၤလ့ၤဝံဖိဘၣ်ရူာ်လီၤအီၤလီၤ. ဒီးတုၤတၢ်အိၣ်အလီၢ်ကဘၣ်တၢ်သူၣ်အီၤဒီး, ပှၤလ့ၤဝံဖိဘၣ်သူၣ်အီၤလီၤ. ဒီးပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိလၢအသုးဘူးအသးန့ၣ်ကဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤလီၤ.

၅၂ ဒီးပှၤအံၣ်စရ့လးဖိဘၣ်သူၣ်အဒဲဖဲ အပှၤအဒူၣ်ဒၣ်ဝဲအသူၣ်ဒဲအလီၢ်, ဒီးဖဲအသုးဖိအလၣ်လၢအသုးမုၢ်အကျါကိးဂၤဒဲးလီၤ.

၅၃ မ့မ့ၢ်ပှၤလ့ၤဝံဖိတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်သူၣ်အဒဲဝးတရံးတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအတၢ်အိၣ်အလီၢ်, ဒ်သိးတၢ်သးထီၣ်အသုတဘၣ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဂ့ၤ, ဒီးပှၤလ့ၤဝံဖိဘၣ်ကွၢ်တၢ်ကွၢ်အလီၢ် ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအတၢ်အိၣ်အလီၢ်လီၤ.

၅၄ ဒီးပှၤအံၣ်စရ့လးဖိမၤဝဲဒ် ယွၤမၤလိာ်စီၤမိၤရှ့အသိးန့ၣ်, မၤဝဲဒ်န့ၣ်သိးလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]