လံာ်စီၤဧိၤဘါဒယၤ ၁

စီၤဧိၤဘါဒယၤအထံၣ်တၢ်လၢညါခီ.ကစၢ်ယွၤစံးလၢ အဒိၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤဒ်အံၤ, ပနၢ်ဟူတၢ်အကစီၣ်လၢယွၤ, ဒီးတၢ်မၢလီၤကလူးတဂၤဆူပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါလီၤ. ဂဲၤဆၢထၢၣ်, ဂဲၤဆၢထၢၣ်သကိးထီဒါအီၤလၢဒုးသုးအပူၤတက့ၢ်.

ကွၢ်ကွၢ်, ယပာ်နၤဆံးလၢ ပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါ,တၢ်မၤတရီတပါနၤဒိၣ်မးလီၤ.

နသးထီၣ်ထီန့ၣ်လီန့ၢ်နၤ, ပှၤလၢအအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢလၢၢ်အိပူၤ, လၢအအိၣ်အလီၢ်န့ၣ်အိၣ်ဝဲလၢတၢ်ထီၣ်ထီ,လၢအစံးလၢအသးကံၢ်ပူၤ, မ့ၢ်မတၤကဒုးဟဲလီၤယၤဆူဟီၣ်ခိၣ်အဖီခိၣ်တဂၤလဲၣ်န့ၣ်တဂၤဧၢ.

နမ့ၢ်ယူၤထီၣ်ဒ်လံာ်ကြီကြၣ်အသိး, ဒီးနမ့ၢ်ပာ်နသွံလၢဆၣ်ဧိၤဖီဧိၤအကျါဘၣ်ဆၣ်ဒီး, ယကဟံးလီၤစိာ်နၤ ဖဲန့ၣ်, ယွၤစံးဝဲဒၣ်, ပှၤဟုၣ်တၢ်မ့ၢ်ဟဲဆူနအိၣ်, တမျာ်မ့ၢ်ဟဲလၢမုၢ်နၤဒီး, * ကဟုၣ်တၢ်တုၤအဂီၢ်အါလံ, တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ. ပှၤထၢဖှိၣ်စပံးသၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ဟဲဆူနအိၣ်ဒီး, ကပာ်လီၤတဲာ်တၤသၣ်အိၣ်ပြံပြါတနီၤတမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ.

ဧ့ၡီၤအတၢ်ဘၣ်တၢ်ဃုကွၢ်အီၤဒ်လဲၣ်. အတၢ်အိၣ်ခူသူၣ်အလီၢ်န့ၣ်တၢ်ဃုန့ၢ်အီၤဒ်လဲၣ်.

ကယဲၢ်ပှၤကညီလၢ နအၢၣ်လီၤအီလီၤတၢ်ဒီးအီၤန့ၣ်ဟီထီၣ်နၤဆူကီၢ်အဃၢၤ, ပှၤလၢအအိၣ်ဃူအိၣ်ဖိးဒီးနၤတဖၣ်န့ၣ်လီန့ၢ်နၤ, ဒီးမၤနၢၤနၤလီၤ. ပှၤလၢအအီၣ်နကိၣ်န့ၣ် ပာ်နီၣ်ဆဲးလၢနဖီလာ်လီၤ. တၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်လၢအပူၤဘၣ်.

ယွၤစံးဝဲဒၣ်, တၢ်လၢမုၢ်တနံၤန့ၣ် ယကမၤဟးဂီၤပှၤကူၣ်တၢ်သ့လၢအဒိၣ်အပူၤ, ဒီးပှၤကူၣ်ပှၤဆးလၢဧ့ၡီၤအကစၢၢ်လိၤ, တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ.

တ့ၤမၣ်ဧၢ, နပှၤအဆူၣ်တဖၣ်ကပျံၤတၢ်, ဒ်သိးကယဲၢ်ပှၤလၢဧ့ၡီၤအကစၢၢ်လိၤန့ၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤလီၤ.-

၁၀ လၢနမၤအၢ နဒီပုၢ်ဝဲၢ်ယၤကိာ်အဃိန့ၣ် တၢ်မဲာ်ဆှးကကျၢၢ်ဘၢနၤ, ဒီးနကဘၣ်တၢ်ဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်နၤလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ.

၁၁ မုၢ်တနံၤလၢနဆၢထၢၣ်အိၣ်သဃီၤဒီးအီၤ, မုၢ်တနံၤလၢပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိမၢကဲကုၢ်အပှၤသုးမုၢ်, ဒီးပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိလဲၤနုာ်လၢအပဲတရီအပူၤ, ဒီးဖးတၢ်လၢယရူၤၡလ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်နမ့ၢ်နဲဒၣ်လဲာ် ဒ်ပှၤတဂၤလၢအကျါအသိးန့ၣ်လီၤ.

၁၂ လၢနဒီပုၢ်ဝဲၢ်အမုၢ်တနံၤ, မုၢ်တနံၤလၢတၢ်ပာ်အီၤလၢပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိန့ၣ်နတဂ့ၤကွၢ်ကီဘၣ်, ဒီးမုၢ်တနံၤလၢအတုၤလၢတၢ်ဟးဂီၤန့ၣ် နတဂ့ၤသးခုဘၣ်လၢ ယူဒၤအဖီခိၣ်ဘၣ်. ဒီးလၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအမုၢ်တနံၤန့ၣ် နတဂ့ၤ ပာ်ဒိၣ်နထးခိၣ်ဘၣ်. ၁၃ လၢအတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အမုၢ်တနံၤန့ၣ် နတဂ့ၤလဲၤနုာ်ဘၣ်လၢ ယပှၤဂီၢ်မုၢ်အပဲတရီအပူၤဘၣ်, ဒီးလၢအတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အမုၢ်တနံၤန့ၣ် နတဂ့ၤကွၢ်ကီဘၣ်အတၢ်ဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤဘၣ်, ဒီးလၢအတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အမုၢ်တနံၤန့ၣ် နတဂ့ၤဟံးန့ၢ်ဘၣ်အစုလီၢ်အခီၣ်ခိၣ်ဘၣ်.

၁၄ ဒီးနတဂ့ၤဆၢထၢၣ်ဘၣ်လၢ ကျဲဖးဒ့, ဒ်သိးနကဒီၣ်တဲာ်ကွံာ် ပှၤလၢအပူၤဖျဲးတၢ်ဘၣ်, ဒီးအပှၤလၢအအိၣ်လီၤတဲာ်လၢ အတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အမုၢ်တနံၤန့ၣ် နတဂ့ၤဟ့ၣ်လီၤကွံာ်ဘၣ်အီၤဘၣ်.

၁၅ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအမုၢ်တနံၤအိၣ်ဘူးဒီး ပှၤကလုာ်ခဲလၢာ်လီၤ. ဒ်နမၤတၢ်အသိးန့ၣ်တၢ်ကမၤနၤလီၤ. နမၤတၢ်န့ၣ်ကဘၣ်ကဒါက့ၤနခိၣ်ဒၣ်နဲလီၤ.

၁၆ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဒ်သုအီတၢ်လၢယကစၢၢ်စီဆှံအလိၤအသိးန့ၣ်, ပှၤကိးကလုာ်ဒဲးကအီတၢ်တထံၣ်ဃီလီၤ. မ့ၢ်မးကအီတၢ်, ဒီးကယူၢ်လီၤဝဲ, ဒီးကအိၣ်ဒ်အတအိၣ်တ့ၢ်ဘၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

၁၇ မ့မ့ၢ်ပှၤလၢအပူၤဖျဲးတၢ် ကအိၣ်လၢကစၢၢ်စံယိၣ်အလိၤ, ဒီးကကဲထီၣ်တၢ်အလီၢ်စီဆှံ, ဒီးယၤကိာ်အပှၤ ဟံၣ်ဖိကန့ၢ်ဘၣ်အတၢ်န့ၢ်သါလီၤ. ၁၈ ယၤကိာ်အဟံၣ်ကကဲထီၣ်မ့ၣ်အူ, ဒီးယိၤသးအဟံၣ်ကကဲထီၣ်မ့ၣ်လၣ်, ဒီးဧ့ၡီၤအဟံၣ်ကကဲထီၣ်လီၢ်အကမူၣ်, အတၢ်ကဆိၣ်ကဲၤအီၤ, ဒီးအီၣ်ကွံာ်အီၤတုၤတၢ်တအိၣ်လီၤတဲာ်ဘၣ်လၢဧ့ၡီၤအဟံၣ်ပူၤနီတမံၤဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤကတိၤလံတၢ်လံ.

၁၉ ဒီးပှၤလၢကလံၤထံးန့ၣ် ကမၤန့ၢ်ဧ့ၡီၤအကစၢၢ်, ဒီးပှၤပၢၤထံးခိၣ်ဖိန့ၣ်ပှၤဖလ့ၡသးဖိ, ဒီးကမၤန့ၢ်အ့ဖရဲၣ်အကီၢ်, ၡၤမရံအကီၢ်လီၤ. ဒီးဘံၣ်ယၤမံၣ်ကမၤန့ၢ်ကံးလ ဧး, ၂၀ ဒီးပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢအကဲကုၢ်လၢပှၤကနၤဧၣ်ဖိအကျါပၢၢ်လၢစၤရဖၤသး, ဒီးပှၤယရူၤၡလ့ၣ်ဖိလၢအကဲကုၢ်လၢစဖၤရးအပူၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကမၤန့ၢ် ဝ့ၢ်တဖၣ်လၢကလံၤထံးတခီလီၤ. ၂၁ ဒီးပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်တဖၣ်ကဟဲထီၣ်လၢကစၢၢ်စံယိၣ်အလိၤ, ဒ်သိးအကစံၣ်ညီၣ်ဧ့ၡီၤအကစၢၢ်, ဒီးဘီဧိၤမုၢ်ဧိၤန့ၣ်ကကဲထီၣ်ယွၤအဝဲလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]