လံာ်တၢ်ကတိၤဒိ ၁

အံၣ်စရ့လး အစီၤပၤ, စီၤဒၤဝံး အဖိခွါစီၤၡလိၤမိၤ အတၢ်ကတိၤဒိ, ဒ်သိးပှၤကသ့ၣ်ညါတၢ်ကူၣ်သ့ဒီးတၢ်သိၣ်လိ,ဒ်သိးအနၢ်ကပၢၢ်ပှၤသူၣ်ဆးသးဆးအတၢ် ကတိၤ, ဒ်သိးအကဒိးန့ၢ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့,တၢ်တီတၢ်လိၤ,ဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်, ဒီးတၢ်အသးစၢၢ်ဆၢတဖၣ် အတၢ်သိၣ်လိ, ဒ်သိးအကဒုးကူၣ်သ့ပှၤလၢ အတမၤလိဘၣ်တၢ်ဘၣ်, ဒီးဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါ,ဒီးတၢ်ဒုးပလီၢ်အသးလၢပှၤဖိၣ်သၣ်ခွါတဖၣ်လီၤ.

မ်ပှၤကူၣ်သ့ကနၣ်တက့ၢ်. ဒီးအမၤလိတၢ်ကအါထီၣ်, ဒီးပှၤလၢအသူၣ်ဆးသးဆးကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဒုး ကူၣ်တၢ်လီၤ. အန့ၣ်ဒီးအနၢ်ကပၢၢ်တၢ်ကတိၤအဒီၣ်အယိာ်, ပှၤကူၣ်တၢ်သ့အကလုၢ်အကထါ, ဒီးအပှိၤပှီၢ်တၢ်လီၤ.

တၢ်ပျံၤယွၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သ့ၣ်ညါအခီၣ်ထံးလီၤ. တၢ်ကူၣ်သ့ဒီးတၢ်သိၣ်လိန့ၣ်ပှၤဟးဂီၤဖိတပးကဲဘၣ်လီၤ.

ယဖိခွါဧၢ, ကနၣ်နပၢ်အသိၣ်တၢ်တက့ၢ်, ဒီးလဲၤ သဒၣ်နမိၢ်အသိၣ်က့ၤသီက့ၤတၢ်တဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ကကဲထီၣ်တၢ်အဃံအလၤအခိၣ်ကျီၤလၢနခိၣ်အလိၤ,ဒီးဖဲတဝီလၢနကိာ်လိၤလီၤ.

၁၀ ယဖိခွါဧၢ,ပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိမ့ၢ်ကလံာ်နၤဒီး, အၢၣ်လီၤ အီလီၤတဂ့ၤ. ၁၁ မ့ၢ်စံးဟဲဒီးပှၤ, မ်ပကခိးခူသူၣ်လၢတၢ်သွံၣ်အဂီၢ်, မ်ပကခိးတဒၢတၢ်လၢပှၤအတၢ်ဒဲးဘးတ အိၣ်ဘၣ်ကလီကလီအကျဲအဂီၢ်တက့ၢ်. ၁၂ မ်ပကယူၢ်လီၤကွံာ်မူဒံးအီၤဒ်ပျုၤပူၤအသိးန့ၣ်, ဒီးလၢအနီၢ်ဒီဂၤညါဒ်ပှၤလၢအလဲၤလီၤဆူတၢ်အပူၤအသိးန့ၣ်တက့ၢ်.-

၁၃ ပကထံၣ်န့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်အကလုာ်ကလုာ်, ပ ကမၤပှဲၤပဟံၣ်ဒီးတၢ်ဂုာ်န့ၢ်လီၤ. ၁၄ နဂီၢ်ကလီၤဘၣ်လၢပကျါ,ပကအိၣ်ဒီးထၢၣ်တဖျၢၣ်ဃီလီၤ.

၁၅ ယဖိခွါဧၢ, ပိာ်ကျဲဒီးအီၤတဂ့ၤ, တြီနခီၣ်လၢအကျဲ ပူၤတက့ၢ်. ၁၆ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အခီၣ်ဃ့ၢ်ဝဲဆူတၢ်အၢ,ဒီးမၤ ချ့ချ့ဒ်သိးအကလူလီၤတၢ်သွံၣ်လီၤ. ၁၇ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤဒါလီၤပှာ်ဧိၤစၤဧိၤလၢ ထိၣ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲးအမဲာ်ညါကလီ ကလီလီၤ. ၁၈ ဒီးအဝဲသ့ၣ်ခိးခူသူၣ်လၢအသွံၣ်ဒၣ်ဝဲအဂီၢ်, ခိးတဒၢတၢ်လၢအသးသမူဒၣ်ဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ၁၉ ပှၤလၢအသးကွံလုၣ်ကိတၢ်အါထီၣ်တဂၤလၢ်လၢ်အကျဲမ့ၢ်ဒ်န့ၣ်သိးလီၤ.ဟံးထီၣ်ကွံာ်ဝဲ အကစၢ်တဖၣ်အသးသမူလီၤ.

၂၀ တၢ်ကူၣ်သ့ကိးထီၣ်တၢ်လၢခိ, ထုထီၣ်အကလုၢ်လၢ ကျဲပူၤ, ၂၁ ကိးထီၣ်ဝဲလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အလီၢ်, လၢကျဲစၢၤအခီၣ်ထံး,လၢခူဧိၤဝ့ၢ်ဧိၤအပူၤန့ၣ်ဒုးထီၣ်ဖျဲး အတၢ်က တိၤ, ၂၂ ဒီးစံးဝဲဒၣ်,ပှၤတမၤလိဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ဧၢ, သုကအဲၣ်ဒိးတၢ်တမၤလိဘၣ်, ဒီးပှၤမၤတရီတပါန့ၣ်ကမုာ်လၤလၢတၢ်တရီတပါအပူၤ, ဒီးပှၤဟးဂီၤဖိကသးဟ့တၢ်သ့ၣ်ညါန့ၣ်ဆံးယံာ်လဲၣ်.

၂၃ ဃၣ်သုသးလၢယသိၣ်ဃီၣ်တၢ်အဃိတက့ၢ်. ကွၢ်ကွၢ်,ယကလူလီၤယသးလၢသုလိၤ,ယကဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါသုလၢယကလုၢ်ကထါလီၤ.

၂၄ မ့ၢ်ယကိး,ဒီသုဂ့ၢ်လိာ်ဝဲ, မ့ၢ်ယယူာ်ထီၣ်ယစု, ဒီး ပှၤတဒိကနၣ်ဘၣ်ဝဲ, ၂၅ မ့မ့ၢ်သုပာ်ယတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢတၢ်ကလီကလီ,ဒီးတဘၣ်ဘၣ်သုသးလၢ ယတၢ်သိၣ် ဃီၣ်န့ၣ်သတးဒီး, ၂၆ ယဲဒၣ်ယကနံၤဘၣ်ဖၣ်လဲသုတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်,တုၤတၢ်မၤပျံၤသုဟဲ, ဒီးယကကတိၤဒိးတၢ် လီၤ. ၂၇ တုၤတၢ်မၤပျံၤသုဟဲ ဒ်ကလံၤမုၢ်တွၤအသိး, ဒီးတၢ်မၤဟးဂီၤချုးန့ၢ်သုဒ်ကလံၤသဝံးအသိးန့ၣ်, တုၤ တၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်, ဒီးတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဟဲဘၣ်သုဒီး, ၂၈ တုၤနုၤတစုပှၤကကိးထီၣ်ယၤ, ဒီးယတစံးဆၢဘၣ်တၢ်ဘၣ်. ကဃုယၤသပှၢ်ပှၢ်, ဒီးတထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်ယၤဘၣ်.

၂၉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲသ့ၣ်သးဟ့တၢ်သ့ၣ်ညါ, ဒီးတဃု ထၢဘၣ်တၢ်ပျံၤယွၤဘၣ်. ၃၀ တဘၣ်ဘၣ်အသးလၢယတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဘၣ်, ဒီးမၤတရီတပါယတၢ်သိၣ်ဃီၣ်ခဲလၢာ်လီၤ.

၃၁ မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ကအီၣ်အကျဲဒၣ်ဝဲအတၤသၣ်,ဒီးတ ဘျဲးအီၣ်ဝဲလၢအတၢ်ကူၣ်တၢ်ဖးဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ၃၂ မ့ၢ်မးပှၤပှၤတမၤလိဘၣ်တၢ်ဘၣ်အဃၣ်ကွံာ်အသးန့ၣ် ကမၤသံအီၤ, ဒီးပှၤဟးဂီၤဖိအတၢ်တပလီၢ်ဘၣ်အသးန့ၣ်ကမၤဟးဂီၤအီၤလီၤ.

၃၃ မ့မ့ၢ်ပှၤလၢအဒိကနၣ် ယကလုၢ်န့ၣ် ကအိၣ်မံသူၣ်မံသး, ဒီးကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်အၢတၢ်သီအတၢ်ပျံၤန့ၣ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]