လံာ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁

ပှၤလၢအတလဲၤဘၣ်ဝဲလၢ ပှၤတတီတလိၤဘၣ်အကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤတၢ်အပူၤ, ဒီးတဆၢထၢၣ်ဘၣ်ဝဲလၢပှၤမၤတၢ်ဒဲးဘးအကျဲ, ဒီးတဆ့ၣ်နီၤဘၣ်ဝဲလၢ ပှၤ ဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်အလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤဘၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. ဒီးမုာ်လၤဝဲလၢ ယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီအပူၤ, ဒီးလၢအတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ် ဆိကမိၣ်ဝဲလၢမုၢ်ဆါဆဲးလၢ မုၢ်နၤလီၤ.

ဒီးကမၤသးဒ်သ့ၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ ထံဖိကျိအနံၤ လၢအသၣ်ထီၣ်လၢအဆၢကတီၢ်ဒၣ်ဝဲ, ဒီးအလၣ်တ လီၤညွံးဘၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ဒီးကယဲၢ်အမၤတၢ်တမံၤ လၢ်လၢ်န့ၣ်, ကကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တၢ်လီၤ.

ပှၤတတီတလိၤဘၣ်န့ၣ်, တဒ်န့ၣ်အသိးဘၣ်. မ့ၢ်အမၤအသး ဒ်ဖ့လၢကလံၤအူဒံကွံာ်အီၤ အသိးန့ၣ် လီၤ. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးလၢတၢ်စံၣ်ညီၣ်အပူၤန့ၣ်, ပှၤတတီတလိၤဘၣ်န့ၣ်တဆၢထၢၣ်ဘၣ်, ဒီးပှၤတၢ်ဒဲး ဘးဖိ,လၢပှၤအတီအလိၤအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အကျါဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ယွၤသ့ၣ်ညါပှၤအတီအလိၤအကျဲန့ၣ်လီၤ,မ့မ့ၢ်ပှၤတတီတလိၤဘၣ်အကျဲန့ၣ်ကတုၤလၢတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]