လံာ်နီၢ်ရူၤသး ၁

ဒီးလၢပှၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်တဖၣ် စံၣ်ညီၣ်တၢ်အမုၢ်နံၤတဖၣ်န့ၣ် တၢ်မၤအသးလၢ တၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိအိၣ်ထီၣ်လၢကီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးမတၤတဂၤ လၢဘ့ၤသလ့ဃ့ၣ်ယူဒၤအပူၤ လဲၤတၢ်ဒ်သိးအကအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢမိၤအးအကီၢ်ပူၤ, အဝဲဒၣ်, ဒီးအမါ, ဒီးအဖိခွါခံ ဂၤလီၤ. ဒီးပှၤတဂၤန့ၣ်အမံၤမ့ၢ်စီၤအလံၤမ့လ့း, ဒီးအမါအမံၤမ့ၢ်နီၢ်နၤဧမံ, ဒီးအဖိခွါခံဂၤအမံၤမ့ၢ်စီၤမၤဃလိၣ်, ဒီးစီၤကံးလယိၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ပှၤအ့ဖရးသးဖိလၢဘ့ၤသလ့ဃ့ၣ်ယူဒၤလီၤ.ဒီးဟဲဝဲဆူမိၤအးအကီၢ်ပူၤ,ဒီးအိၣ်ဝဲဆိးဝဲဖဲန့ၣ်လီၤ.

ဒီးနီၢ်နၤဧမံအဝၤစီၤအလံၤမ့လ့းသံဝဲ, ဒီးအဝဲဒၣ်အိၣ်လီၤတဲာ်,ဒီးအဖိခွါခံဂၤလီၤ.

ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဟံးန့ၢ်အမါလၢမိၤအးမုၣ်, ဒီးအဝဲတဂၤအမံၤမ့ၢ်နီၢ်ဧိးရပၤ, ဒီးအဝဲတဂၤအမံၤမ့ၢ်နီၢ်ရူၤသးလီၤ.ဒီးအိၣ်ဝဲဖဲန့ၣ်ဆံဆဲၣ်နံၣ်ဃၣ်ဃၣ်လီၤ.

ဒီးစီၤမၤဃလိၣ်ဒီးစီၤကံးလယိၣ်သံစ့ၢ်ကီးဝဲ ခံဂၤလၢာ်လီၤ.ဒီးပိာ်မုၣ်တဂၤန့ၣ်အိၣ်လီၤတဲာ်လၢအဖိခွါခံ ဂၤ, ဒီးအဝၤတဂၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ဒီးဂဲၤဆၢထၢၣ်ဒီးအဒဲၣ်တဖၣ်, ဒ်သိးအကက့ၤကဒါက့ၤလၢမိၤအးအကီၢ်ပူၤလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နၢ်ဟူဝဲလၢမိၤအးအကီၢ်ပူၤန့ၣ်လၢယွၤအိၣ်သကိးလံအပှၤဂီၢ်မုၢ်, ဒီးဟ့ၣ်လီၤလံအီၤလၢကိၣ်လီၤ.

ဒီးဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲလၢအလီၢ်ဖဲအအိၣ်ဝဲ, ဒီးအဒဲၣ်ခံဂၤအိၣ်ဒီးအီၤ, ဒီးလဲၤပိာ်ကျဲဒ်သိးအကက့ၤကဒါက့ၤဆူကီၢ်ယူဒၤလီၤ.

ဒီးနီၢ်နၤဧမံန့ၣ်စံးဘၣ်အဒဲၣ်ခံဂၤ, လဲၤတၢ်, က့ၤကဒါက့ၤတဂၤဆူအမိၢ်အဟံၣ်တဂၤဆူအမိၢ်အ ဟံၣ်တက့ၢ်. မ်ယွၤမၤသုဒီး တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် ဒ်သုမၤပှၤ အသံတ့ၢ်တဖၣ်ဒီးယၤအသိးန့ၣ်တက့ၢ်. မ်ယွၤဟ့ၣ်သုထံၣ်န့ၢ်တၢ်အိၣ်ဘှံးတဂၤလၢ အဝၤအဟံၣ်ပူၤ တဂၤလၢအဝၤအဟံၣ်ပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးနၢမူအီၤ, ဒီးအဝဲ သ့ၣ်ထုထီၣ်အကလုၢ်ဒီးဟီၣ်ဝဲလီၤ. ၁၀ ဒီးစံးဘၣ်အီၤ ပကက့ၤဒီးနၤ သပှၢ်တၢၢ်ဆူနပှၤတကလုာ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

၁၁ ဒီးနီၢ်နၤဧမံစံးဝဲဒၣ်, က့ၤကဒါက့ၤ, ယဖိမုၣ်သ့ၣ်ဧၢ, သုကလဲၤဒီးယၤဘၣ်မနုၤလဲၣ်. ဖိခွါတဖၣ်လၢယဒၢလီၢ်ပူၤလၢအကကဲထီၣ် သုဝၤတဖၣ်န့ၣ် အိၣ် ဒံးစ့ၢ်ကီးဧါ. ၁၂ က့ၤကဒါက့ၤ, ယဖိမုၣ်သ့ၣ်ဧၢ,အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, န့ၢ်ဝၤန့ၣ်ယသးပှၢ်ကဲၣ်ဆိးလီၤ. ယမ့ၢ်စံး,ယ

၁၃ အိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်, ယမ့ၢ်န့ၢ်ဝၤခဲမုၢ်နၤ, ဒီးဆံးစၢ်ဖိခွါတဖၣ်ဒီး,- သုကအိၣ်ခိးတုၤအဒိၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီးဧါ.သုတန့ၢ်ဝၤဒီးသုကအိၣ်ကမဲလၢအဂီၢ် တုၤအဒိၣ်န့ၣ်စ့ၢ်ကီးဧါ. တမ့ၢ်ဘၣ်, ယဖိမုၣ်သ့ၣ်ဧၢ, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယဘၣ်တၢ်သးအုးလၢသုဂီၢ်နးနးကလဲာ်လီၤ.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယွၤအစုယူာ်ထီၣ်အသးလၢယလိၤလီၤ.

၁၄ ဒီးအဝဲသ့ၣ်ထုထီၣ်အကလုၢ်, ဒီးဟီၣ်ကဒီးဝဲလီၤ.ဒီးနီၢ်ဧိးရပၤနၢမူအမံၤပှၢ်ပိာ်မုၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်နီၢ်ရူၤသးတဂၤစဲဘူးဒီးအီၤလီၤ.

၁၅ ဒီးအဝဲဒၣ်စံးဘၣ်အီၤ, ကွၢ်ကွၢ်, နခံနဲမုၣ်တဂၤက့ၤက့ၤလံဆူအပှၤတကလုာ်ဒၣ်ဝဲ, ဒီးဆူအကစၢ်တဖၣ်အအိၣ်လံ. က့ၤပိာ်နခံနဲမုၣ်အခံတက့ၢ်.

၁၆ ဒီးနီၢ်ရူၤသးစံးဝဲဒၣ်, ဃ့ကညးယၤဒ်သိးယကလဲၤသဒၣ်နၤ, ဒ်သိးယသုတပိာ်နခံတဂ့ၤန့ၣ်တဂ့ၤ.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ဖဲနလဲၤတၢ်ယကလဲၤယဲ, ဒီးဖဲနမံ, ယကမံယဲ, နပှၤတကလုာ်န့ၣ် ကကဲထီၣ်ယပှၤတကလုာ် ဒီးနကစၢ်န့ၣ်ကကဲထီၣ်ယကစၢ်လီၤ. ၁၇ ဖဲနသံ,ယကသံယဲ,ဒီးယကဘၣ်တၢ်ခူၣ်လီၤကွံာ်ယၤဖဲန့ၣ်လီၤ.တၢ်လၢအတမ့ၢ်ဘၣ် တၢ်သံန့ၣ်မ့ၢ်မၤလီၤမုၢ်လီၤဖးယၤဒီးနၤဒီး, မ်ယွၤမၤယၤဒ်န့ၣ်ဒီးအါန့ၢ်အန့ၣ်တက့ၢ်.

၁၈ ဒီးအဝဲဒၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ လၢအသးအိၣ်နီၢ်နီၢ်လၢအကလဲၤတၢ်ဒီးအီၤ, ဒီးကတိၤတၢ်ဒီးအီၤန့ၣ်ဆိတ့ၢ်ဝဲလီၤ.

၁၉ ဒီးပှၤခံဂၤန့ၣ်လဲၤတၢ်ဆူဘ့ၤသလ့ဃ့ၣ်လီၤ. ဒီးတုၤအတုၤလၢဘ့ၤသလ့ဃ့ၣ်ဒီး, တၢ်မၤအသးလၢဝ့ၢ်ဖိတၢထီၣ်တၢလီၤဝးတရံးအီၤဒီဝ့ၢ်ညါလီၤ. ဒီးစံးဝဲဒၣ်,အဝဲအံၤမ့ၢ်နီၢ်နၤဧမံန့ၣ်စ့ၢ်ကီးဧါ.

၂၀ ဒီးစံးဆၢအီၤ, ကိးယၤလၢနီၢ်နၤဧမံတဂ့ၤ, ကိးယၤလၢနီၢ်မၤရၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်သ့တၢ်လၢာ်မၤ ယၤနးနးကလဲာ်လီၤ. ၂၁ ယလဲၤထီၣ်အိၣ်ပှဲၤ, ဒီးယွၤဒုးဟဲက့ၤယၤအိၣ်ကလီလီၤ. သုကိးယၤလၢ နီၢ်နၤဧမံန့ၣ် မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်. ဒီးယွၤအုၣ်အသးထီဒါယၤ, ဒီးတၢ်သ့တၢ်လၢာ်မၤအၢယၤလီၤ.

၂၂ ဒီးနီၢ်နၤဧမံက့ၤက့ၤ,ဒီးပှၤမိၤအးဖိ, အဒဲၣ်နီၢ်ရူၤသးအိၣ်ဒီးအီၤလၢအဟဲက့ၤလၢမိၤအးအကီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.ဒီးလၢတၢ်ကူးသီဘုမုယီၤအကတီၢ်န့ၣ် တုၤဝဲလၢဘ့ၤသလ့ဃ့ၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]