လံာ်တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၁

တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ်လၢအမ့ၢ်စီၤၡလိၤမိၤအတၢ်လီၤ.

မ်အနၢမူယၤလၢအထးခိၣ်အတၢ်နၢမူတဖၣ်တက့ၢ်.အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,နတၢ်အဲၣ်န့ၣ်ဂ့ၤန့ၢ်စပံးထံတက့ၢ်လီၤ.

မ့ၢ်နသိဂ့ၤအနၢမူအဃိန့ၣ်ဒီး,နမံၤမၤသးဒ်သိနၢမူလူလီၤအသးအသိးလီၤ.မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးပှၤမုၣ်ကနီၤအဲၣ်နၤ လီၤ. မိၤယၤတက့ၢ်,ဒီးပကဃ့ၢ်ပိာ်နခံလီၤ.စီၤပှၤဆှၢလံယၤဆူအဒၢးပူၤလံ, ပကသူၣ်ဖှံသးညီ,ဒီးသူၣ်ခုသးခုလၢနပူၤလီၤ. ပကစံးထီၣ်ပတြၢၤနတၢ်အဲၣ်အါန့ၢ်စပံးထံတက့ၢ်လီၤ. ပှၤအတီအလိၤတဖၣ်အဲၣ်နၤလီၤ.

ယသူဘၣ်ဆၣ်ဒီး ယဃံယလၤ, ယရူၤၡလ့ၣ်အဖိ မုၣ်သ့ၣ်ဧၢ, ဒ်က့ဒၢ်အဒဲအသိးန့ၣ်,ဒ်စီၤၡလိၤမိၤအယၣ်သဒၢတၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ.မ့ၢ်ယသူ,မ့ၢ်မုၢ်ကွၢ်ဘၣ်ယၤဒီး,ကွၢ်ယၤတဂ့ၤ. ယမိၢ်အဖိခွါတဖၣ်သးထီၣ်ယၤ,ပာ်ယၤလၢပှၤပၢၤစပံးအလီၢ်လီၤ. ယစပံးအလီၢ်ဒၣ်ယဲယတ ပၢၤဘၣ်. ပှၤလၢယသးအဲၣ်အီၤတဂၤဧၢ,ဖဲနဒုးအီၣ်နသိတဖုအဆၣ်, ဖဲနဒုးအိၣ်ဘှံးအီၤလၢမုၢ်ထူၣ်န့ၣ်စံးဘၣ်ယၤတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယကမၤသးဒ်ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်လၢ နတံၤနသကိးအသိအဖုတဖၣ်အဃၢၤမ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်.

ပိာ်မုၣ်လၢအဃံကတၢၢ်အလၤကတၢၢ်တဂၤဧၢ,နမ့ၢ်တသ့ၣ်ညါဘၣ်ဒီး, လဲၤပိာ်ကျဲလၢသိမဲာ်တဲးလဲးအခီၣ်လီၢ်, ဒီးဒုးအီၣ်နမဲာ်တဲးလဲးဖိအဆၣ်လၢပှၤကွၢ်သိအဒဲဃၢၤန့ၣ်တက့ၢ်.

ယပှၤသးဘိဧၢ,ယဒိလီၤနၤဒီးကသ့ၣ်တဖၣ်လၢဖၤ ရိၤအလ့ၣ်ကဟၣ်အပူၤလီၤ. ၁၀ နဘိးတဖၣ်ဃံဝဲလၤဝဲဒီး တၢ်ကယၢကယဲ,နကိာ်အိၣ်ဒီးဖဲတၢ်မျၢ်တဝီလီၤ. ၁၁ - ပကတ့န့ၢ်နၤလၢသွဲထူအိၣ်ဒီးတၢ်အဖျၢၣ်စ့တဖၣ်လီၤ.

၁၂ စီၤပၤအိၣ်ဝဲလၢ စီၢ်နီၤခိၣ်အဖၢမုၢ်ဒီး,ယတၢ်နၢမူနၢ် ဒး,နၢမူဒၣ်တၢ်လီၤ. ၁၃ ပှၤလၢယအဲၣ်အီၤတဂၤမ့ၢ်မူရၣ်တဘိၣ်လၢယဂီၢ်လီၤ. ကအိၣ်ကဆိးဝဲလၢယနုၢ်အကဆူး ပူၤလီၤ. ၁၄ ပှၤလၢယအဲၣ်အီၤတဂၤန့ၣ်မ့ၢ်သ့ၣ်ဂီၤစုမ့ၣ်အဖီတဖိးလၢတၤသၣ်အလီၢ်ဧ့ၣ်က့ဒံၤလၢယဂီၢ်လီၤ.

၁၅ ကွၢ်ကွၢ်, ပှၤလၢယအဲၣ်အီၤတဂၤဧၢ, နဃံနလၤ,န က့ၢ်နဂီၤဂ့ၤစ့ၢ်ကီး,ပလီၢ်မံမ့ၢ်လါဟ့လီၤ. ၁၆ ပဟံၣ်အကျိၤမ့ၢ်သ့ၣ်ဆှိအ့ရ့း,ဒီးပဟံၣ်ခိၣ်မ့ၢ်သ့ၣ်ဆှိလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]