လံာ်စကၤရယၤ ၁

စီၤဒၤရယါဝ့ၣ်အနံၣ်ခံနံၣ်တနံၣ်, လါဃိးလါတလါန့ၣ်ယွၤအကလုၢ်ဘၣ်စီၤစကၤရယၤ, စီၤဘရ့ကယၤအဖိ ခွါဝံဧံးဒိၤအဖိခွါ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, သုပၢ်တဖၣ်တဘၣ်ဘၣ် ယွၤအသးလ့ၤတက့ၤဘၣ်. ဒီးနဲဒၣ်အံၤစံးဘၣ်အီၤ, တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤစံးဒ်အံၤ, ဟဲကဒါက့ၤဆူယအိၣ်တက့ၢ်, တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤစံးဝဲဒၣ်, ဒီးယကဟဲကဒါက့ၤဆူသုအိၣ်လီၤ, တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤစံးဝဲဒၣ်.

မၤသုသးဒ်သုပၢ်တဖၣ်အသိးန့ၣ်တဂ့ၤ. ဝံလၢအခီၣ်ထံးတဖၣ်န့ၣ်ကိးထီၣ်အီၤ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤစံးဒ်အံၤ, ဃၣ်ကွံာ်သုသးလၢကျဲအအၢ, ဒီးလၢသုမၤတၢ်အၢန့ၣ်တက့ၢ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တကနၣ်ဘၣ်ဝဲဘၣ်, ဒီးတဒိကနၣ်ယကလုၢ်ဘၣ်, ယွၤစံးဝဲဒၣ်.

သုပၢ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်အအိၣ်ဖဲလဲၣ်, ဒီးဝံတဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်အမူဝဲလီၤထူလီၤယိာ်စ့ၢ်ကီးဧါ.

မ့မ့ၢ်ယတၢ်ကတိၤ, ဒီးယလုၢ်ယလၢ်လၢယမၤလိာ်ယခ့ယပှၤဝံသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်တချုးန့ၢ်ဘၣ် သုပၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်ဧါ. ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဃၣ်အသး, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ဒ်တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤကူၣ်ဝဲလၢအကမၤပှၤ, ဒ်ပကျဲဧိၤကပူၤဧိၤအသိး,ဒီးဒ်ပမၤတၢ်အသိးန့ၣ်မၤလံပှၤဒ်န့ၣ်အသိးလံ.

လၢစီၤဒၤရယါဝ့ၣ်အနံၣ်ခံနံၣ်တနံၣ် လါတဆံတလါလၢအမ့ၢ်လါၡဘး, လါထီၣ်ခံဆံလွံၢ်နံၤတနံၤန့ၣ်ယွၤအကလုၢ်ဘၣ်စီၤစကၤရယၤ, စီၤဘရ့ကယၤအဖိခွါ, ဝံဧံးဒိၤအဖိခွါ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်.

ယထံၣ်တၢ်လၢမုၢ်နၤ, ဒီးကွၢ်ကွၢ်, ပှၤဒိးကသ့ၣ်ဂီၤ,ဒီးအိၣ်ကတီၢ်ဝဲလၢသမ့ၤဟဒးအကျါလၢတၢ်ကဒု, ဒီးလၢအချၢဃံန့ၣ်ကသ့ၣ်ဂီၤ, ဒီးအဂီၤဃ့, ဒီးအဝါတဖၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ.

ဒီးယစံး, ယကစၢ်ဧၢ, တၢ်အံၤမ့ၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်.ဒီးကလူးတဂၤလၢ အကတိၤတၢ်ဒီးယၤ, စံးဘၣ်ယၤ,တၢ်အံၤမ့ၢ်မနုၤမနုၤလဲၣ်န့ၣ်ယကဒုးနဲၣ်နၤလီၤ.

၁၀ ဒီးပှၤကညီလၢအအိၣ်ကတီၢ်လၢ သမ့ၤဟဒးအကျါတဂၤစံးဆၢတၢ်, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢယွၤမၢအလဲၤဟးဝ့ၤဝီၤတၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢလီၤ.

၁၁ ဒီးအဝဲသ့ၣ်စံးဆၢယွၤအကလူး လၢအဆၢထၢၣ်လၢသမ့ၤဟဒးအကျါ, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, ပဟးဝ့ၤဝီၤလံလၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢလံ, ဒီးကွၢ်ကွၢ်, ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ်ဆ့ၣ်နီၤဝဲ,ဒီးအိၣ်ဘှံးဝဲလီၤ.

၁၂ တုၤနုၤတဘျီယွၤအကလူးစံးဆၢတၢ်ဒီးစံးဝဲဒၣ်, တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤဧၢ, နတသးကညီၤဘၣ်ယရူၤၡလ့ၣ်ဒီးယူဒၤအဝ့ၢ်တဖၣ်လၢနသးထီၣ်တ့ၢ်အီၤ အနံၣ်နွံဆံန့ၣ်ဆံးယံာ်လဲၣ်.

၁၃ ဒီးယွၤစံးဆၢကလူးတဂၤ လၢအကတိၤတၢ်ဒီးယၤ,လၢတၢ်ကတိၤအဂ့ၤ, ဒီးတၢ်ကတိၤအမုာ်လီၤ.

၁၄ ဒီးကလူးလၢအကတိၤတၢ်ဒီးယၤ စံးဘၣ်ယၤ, ကိးထီၣ်ဒီးစံး, တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤစံးဒ်အံၤ, ယသးဆူၣ်လၢယရူၤၡလ့ၣ်အဂီၢ်, ဒီးလၢစံယိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်ယသးဆူၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လီၤ.

၁၅ ဒီးယသးထီၣ်ဖးဒိၣ်ဘၣ် ပှၤကလုာ်တဖၣ် လၢအမံသူၣ်မံသးဒၣ်တၢ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယသးထီၣ်တဆံးတက့ၢ်,ဒီးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မၤအါထီၣ်တၢ်အၢန့ၣ်လီၤ.

၁၆ မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးယစံးဒ်အံၤ, ယဟဲကဒါက့ၤလံဆူ ယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤအိၣ်ဒီးတၢ်သးကညီၤလီၤ. ယဟံၣ်ကမၤထီၣ်အသးလၢအပူၤလီၤ. တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤ စံးဝဲဒၣ်, ဒီးတၢ်ကစၢၢ်ထီၣ်နီၣ်ထိၣ်ပျံၤလၢယရူၤၡလ့ၣ်အဖီခိၣ်လီၤ.

၁၇ ဒီးကိးထီၣ်ကဒီး, ဒီးစံး, တၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်အယွၤစံးဒ်အံၤ, ယဝ့ၢ်တဖၣ်ကသလၣ်ထီၣ်အသးလၢတၢ်ဘီၣ်တၢ်ညီအပူၤ, ဒီးယွၤကမၤမုာ်ထီၣ်ဒံးစံယိၣ်, ဒီးကဃုထၢယရူၤၡလ့ၣ်လီၤ.

၁၈ ဒီးယကျ့ထီၣ်ယမဲာ်, ဒီးကွၢ်တၢ်, ဒီးကွၢ်ကွၢ်, တၢ်အနၢၤလွံၢ်ဘိအိၣ်ဝဲလီၤ.

၁၉ ဒီးယစံးဘၣ်ကလူးလၢအကတိၤတၢ်ဒီးယၤ, တၢ်အံၤတဖၣ်မ့ၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်. ဒီးအဝဲဒၣ်စံးဆၢယၤ, အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အနၢၤတဖၣ် လၢအမၤလီၤပြံလီၤပြါယူဒၤ, အံၣ်စရ့လး, ဒီးယရူၤၡလ့ၣ်လီၤ.

၂၀ ဒီးယွၤဒုးနဲၣ်ယၤလၢပှၤမၤတၢ်သ့ဖိလွံၢ်ဂၤလီၤ.

၂၁ ဒီးယစံး, ပှၤတဖၣ်အံၤဟဲမၤမနုၤတမံၤလဲၣ်. ဒီးအဝဲဒၣ်ကတိၤတၢ်, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အနၢၤတဖၣ်လၢအမၤလီၤပြံလီၤပြါယူဒၤ တုၤပှၤတမိာ်ထီၣ်ဘၣ်အခိၣ်နီတဂၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဟဲဃါအီၤ, ဒ်သိးအကတ့ၢ်လီၤကွံာ်ပှၤကလုာ်တဖၣ်အနၢၤလၢအပာ်ဘျၢၣ်ထီၣ်အနၢၤလၢ ယူဒၤအကီၢ်ဖီခိၣ်ဒ်သိးအကမၤလီၤပြံလီၤပြါအီၤလီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]