လံာ်စဖါနယၤ ၁

ယွၤအကလုၢ်လၢအဘၣ်စီၤစဖါနယၤ, စီၤကူၤၡံအဖိဖိခွါ, စီၤကဒါလယၤအဖိခွါ, စီၤအမၤရယၤအဖိခွါ, စီၤဃံးစကံယၤအဖိခွါ လၢယူဒၤအစီၤပၤစီၤအၤမိၣ်အဖိခွါ,စီၤယိၤၡံယၤအမုၢ်နံၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်,

ယကမၤလၢာ်ကွံာ် ကယဲၢ်တၢ်အိၣ်လၢထံဧိၤကီၢ်ဧိၤအ ပူၤ, ယွၤစံးဝဲဒၣ်, ယကမၤလၢာ်ပှၤကညီဒီးဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ, ယကမၤလၢာ်ထိၣ်ဧိၤလံၣ်ဧိၤလၢမူကပိာ်လိၤ, ဒီးဒ့ၣ်ဧိၤညၣ်ဧိၤလၢပီၣ်လဲၣ်ပူၤ, ဒီးခီၣ်ဘၣ်တိၢ်အလီၢ်အိၣ်ဒီးပှၤတတီတလိၤ, ဒီးယကမၤစီၢ်ကွံာ်ပှၤကညီလၢထံဧိၤကီၢ်ဧိၤအပူၤန့ၣ်လီၤ, ယွၤစံးဝဲဒၣ်.

ဒီးယကယူာ်ထီၣ်ယစုထီဒါယူဒၤ, ဒီးကယဲၢ်ပှၤယရူၤၡလ့ၣ်ဖိ, ဒီးယကဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်တၢ်အိၣ်လီၤတဲာ်ဘၣ်ဃးဒီးဘဧၤလးလၢအလီၢ်ဖဲအံၤ, တၢ်ဂီၤအပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ် အမံၤ, ဒီးပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဂၤ, ဒီးပှၤလၢအဘါထီၣ်မူခိၣ်အတၢ်သုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်လၢဟံၣ်ခိၣ်, ဒီးပှၤလၢအဘါတၢ်ဒီးဆိၣ်တၢ်လၢယွၤအမဲာ်ညါ, ဒီးပှၤလၢအဆိၣ်တၢ် လၢအတၢ်ဂီၤမလိာ်အမဲာ်ညါ, ဒီးပှၤလၢအဃၣ်ကွံာ်အသးလၢယွၤ, ဒီးတဃုဘၣ်ယွၤ, ဒီးတသံကွၢ်ဘၣ်အီၤဘၣ်လီၤ.

အိၣ်ဘှီၣ်ကလာ်လၢကစၢ်ယွၤအမဲာ်ညါတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤအမုၢ်တနံၤအိၣ်ဘူးထီၣ်လံ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ,ယွၤကတဲာ်ကတီၤလံတၢ်လုၢ်, ပာ်စီဆှံလံပှၤလၢအကိးဝဲတဖၣ်န့ၣ်လံ.

ဒီးမုၢ်တနံၤလၢယွၤကလုၢ်တၢ်န့ၣ် တၢ်ကမၤအသးလၢယကအိၣ်သကိးပှၤအခိၣ်, ဒီးစီၤပၤအဖိအလံၤ, ဒီးကယဲၢ်ပှၤလၢအကူအသိးဒီး ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိ အကူအသိးလီၤ.

ဒီးတၢ်လၢမုၢ်တနံၤန့ၣ် ယကအိၣ်သကိးကယဲၢ်ပှၤလၢအစံၣ်ကပာ်ကျဲစၢၤအကျိၤထံး, ပှၤလၢအမၤပှဲၤအကစၢ်အဟံၣ်လၢတၢ်မၤန့ၢ်ဆူၣ်ဒီးလီတၢ်လီၤ.

၁၀ ဒီးယွၤစံးဝဲဒၣ်, တၢ်လၢမုၢ်တနံၤန့ၣ်တၢ်ကမၤအသးလၢတၢ်ကိးပသူထီၣ်ကသီၣ်ထီၣ်လၢပဲတရီညၣ်, ဒီးတၢ်ကဟီၣ်ပသူထီၣ်လၢတၢ်ခံတီၤတတီၤန့ၣ် ဒီးတၢ်လီၤပှီၢ်ဖးဒိၣ်ကသီၣ်ထီၣ်လၢတၢ်စိခိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

၁၁ ပှၤအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢ မးကတ့ၣ်သ့ၣ်ဧၢ, ဟီၣ်ပသူထီၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤကနၤဧၣ်ဖိ ဘၣ်တၢ်မၤဟးဂီၤကွံာ်အီၤခဲလၢာ်, ကယဲၢ်ပှၤလၢအစိာ်စ့ဘၣ်တၢ်ဒီၣ်တဲာ်ကွံာ်ခဲလၢာ်လီၤ.

၁၂ အဆၢအကတီၢ်ဖဲန့ၣ် ယကဃုတၢ်လၢယရူၤၡလ့ၣ်အပူၤလၢမ့ၣ်အူဒၢ, ဒီးအိၣ်သကိးပှၤလၢအအိၣ်ဒၣ်အတၢ်, လၢအစံးလၢအသးကံၢ်ပူၤ, တၢ်အဂ့ၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်အအၢမ့ၢ်ဂ့ၤ, ယွၤတမၤဘၣ်ဝဲဘၣ်.

၁၃ ဒီးအတၢ်ဖိတၢ်လံၤကကဲလၢတၢ်ဂုာ်ဆူၣ်ပျီဆူၣ်, ဒီးအဟံၣ်တဖၣ်န့ၣ်ကကဲလၢတၢ်အိၣ်သယုၢ်လီၤ. ကသူၣ်ဘၣ်ဟံၣ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တအိၣ်တဆိးဘၣ်လၢအပူၤ, ကသူၣ်စပံးမုၢ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တအီဘၣ်အစပံးထံဘၣ်.

၁၄ ယွၤအမုၢ်နံၤဖးဒိၣ် တနံၤအိၣ်ဘူးထီၣ်လံ, အိၣ်ဘူးထီၣ်လံ. ဒီးဟဲဝဲချ့ချ့လီၤ. ယွၤအမုၢ်တနံၤအကလုၢ်သီၣ်လီၤ. ပှၤအဆူၣ်ကဲးကိးနးနးကလဲာ်ဖဲန့ၣ်လီၤ.

၁၅ တၢ်လၢမုၢ်တနံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်သးကဲၤထီၣ်အမုၢ်တနံၤ,တၢ်ဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤ, ဒီးတၢ်ဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ်အမုၢ်တနံၤ,တၢ်အိၣ်သယုၢ်ဒီးတၢ်လီၤပှီၢ်အမုၢ်တနံၤ, တၢ်ခံးဒီးတၢ်အုးသကျူာ်အမုၢ်တနံၤ, တၢ်အၢၣ်ဒီးတၢ်ခံးသူအမုၢ်တ နံၤ, ၁၆ ကွဲၤအသီၣ်ဒီးတၢ်ကိးပသူထီၣ်အမုၢ်တနံၤထီဒါဝ့ၢ်အိၣ်ဒီးအခိၣ်ဒူ, ဒီးတၢးထီတဖၣ်လီၤ.

၁၇ ဒီးယကဒုးဟဲတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလၢပှၤကညီအလိၤ, ဒီးကလဲၤတၢ်ဒ်ပှၤမဲာ်ဘျီၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်အမၤကမၣ်ဘၣ်ယွၤဒီး, တၢ်ကလူလီၤအသွံၣ်ဒ်ဟီၣ်ခိၣ်အကမူၣ်အသိး, ဒီးအညၣ်ကမၤသးဒ်တၢ်အ့ၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

၁၈ လၢယွၤအသးကဲၤထီၣ်အမုၢ်တနံၤန့ၣ်အစ့မ့ၢ်ဂ့ၤ, အထူမ့ၢ်ဂ့ၤမၤပူၤဖျဲးအီၤတသ့ဘၣ်. အသးက့ၣ်အမ့ၣ်အူန့ၣ်ကအီၣ်ကွံာ်ထံဧိၤကီၢ်ဧိၤဒီဘ့ၣ်ညါလီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကမၤလၢာ်ကွံာ် ကယဲၢ်ပှၤလၢအအိၣ်အဆိးလၢကီၢ်ပူၤသတူၢ်ကလာ်လီၤ.

⇑

[Remove Footnotes]