Hebrewte 13

Pathian Lungkim sak natu

1Tapidaw mi unau khat bangin khat le khat ki it suak vun. 2Na inn ah leangna zin na do tu mangil heak vun. Tabang a ngamta pawlkhat in vantung lalangte zin dado ahi hunlam a he bua uh hi. * 3Thongsung a omte na phawk tavun a, noma zongh amate taw thongtaak khawm bangin kingaisun tavun. Ngim a thuakte na phawk tavun a, noma zongh amate taw ngim a thuak khawm bangin na kingaisun tavun.

4Nupa kitenna sia a kuama theampo in ciliap vawt tahen a, pasalte le zite sia khat le khat tungah kithumaan tahen. Pathian in a thumaan ngawlte le a kipalngulte tungah thu khen tu hi.

5Na nuntakna uh sia sum le paai deina taw na kipeal sak vun a, taciangin na nei uh papo taw na lungkim vun. Banghangziam cile Pathian in, “Bangma hunin kong nusia ngei batu a, kong taisan ngei batu hi,” ci hi. * 6Tua ahikom hangsan takin, hi bangin ci tawng,

7Pathian kammalte hong son na lampui masate phawk vun. Amate bangbangin nungta a, bangbangin thi ziam ci in ngaisun in, amate upna bang zui tavun. 8Jesu Christ sia zeini, tuni le a tawntung in a kibang ahi hi. 9A lam dadang kihilna tatuamte zui in, thumaan lampi panin, pial heak vun. Neak le dawn thukham zuina pan hi ngawlin, Pathian thuthiamna pan, ih sungsang thahatna nga tu pha hi. Banghangziam cile, neak le dawn lamsang thukham zuite in, phattuamna nga ngawl tu hi.

10Jewte ii biakna munah thiampi seamte in, ih biaktau tungah, sangawte a neakthei natu thu nei ngawl hi. 11Jewte ii Thiampi Saang in Thiangtho Bel Mun ah ngannote ii chi sia maw kiphel natu in tumpui hi; ahihang ngannote ii luang sia ngiaphual puasia ah hal hi. * 12Hi thu hu in, Jesu zongh mihingte mawna pan a chisan taw a thiansua natu in, khuapi puasang ah thi hi. 13Tua ahikom, eite zongh ngiaphual puasang, ama kungah zuanin ama maizumnate thuak pui tawng. 14Banghangziam cile hi leitung ah a kip khuapi khat zongh ih nei bua hi; eite in hong piang pheang tu khuapi sia ih zong hi. 15Tua ahikom, eite in a tawntung in, Jesu tungtawn in pokna biakpiakna Pathian tungah pia tawng, Topa hi ci in a pualaakte ii kam taw a kipia biakpiakna in tasia ahi hi. 16Na sep pha sep tu le khat le khat kihu tu sia, na mangil heak vun, banghangziam cile hite sia Pathian a lungkim sak sangaw biakpiakna ahi hi.

17Na lampuite ii thupiakna na zui vun. Amate ii thu na ni vun. Amate in tawlnga ngawlin na thaa uh hong cin sak hi, banghangziam cile amate in, Pathian tungah amate nasep huvau khat vei ciangin, sazian lak tu hi. Amate thu na ni uhle amate sia lungdam takin, naseam tu hi; tua ahibale amate sia heena taw naseam tu a, note atu in bangma phat tuamna a om batu hi.

18Ko atu thu hong nget sak tawntung tavun. Thin thiangtho nei khu hi, ci in he khu hi, banghangziam cile a tawntung in, a maan thute bek seam nuam khu hi. 19Note kungah hai ngawlin, Pathian ii hong puak kik natu sia nasia tak thu nong nget sak zaw lai natu kong thum hi.

Thukhup Thungetna

20Biakpiakna in a nuntakna a pia biakpiakna hangin Tuucing Lian ahi Topa Jesu sia Pathian in thina pan tho kik sak zo a, taciang a thina hu in a tawntung thuciamna sia ki kip sak zo hi. Kilemna Pathian in ama ii dei sia na vawt thei natu uh in na kisap uh vanh pha theampo hong pia tahen a, taciang Jesu Christ tungtawn in dik a sak sia ii sungah seam tahen. Christ tungah minthanna a tawntung a tawntung in om tahen! Amen.

Kammal Khakbelte

22Suapuite awng, hi kihanthotna kammalte pha takin na ngai vun ci in kong thum hi; banghangziam cile hi laithak kong at sia saulei ngawl hi. 23Ih suapui Timothy sia thongsung panin kipusuak sak zo hi, ci in kong za sak nuam hi. Hong theng pal ahile, note taw kimu tu in, kong tonpui tu hi.

24Pathian mite theampo le na lampuite theampo tungah kong nuksetna kam na za sak vun. Italy pan suapuite in hong nukset hi.

25Pathian thuthiamna sia note theampo taw om tahen.

⇑

[Remove Footnotes]