Luke 22

Jesu Thalup A Kisawmna

(Matthew 26:1-5; Mark 14:1-2; John 11:45-53)

1Paisan poai akici Tolsaw ngawl Anluum Poai nai zo hi. * 2Thiampi liante le Thukham hil syate in mipite kiita ahikom Jesu sia a thimtham in suamlup tu in lampi zon tu hanciam uh hi.

Judas in Jesu Leeheak tu Thukim

(Matthew 26:14-16; Mark 14:10-11)

3Tasia laitakin nungzuite sawm le nii sung pan khat ahi Iscariot kici Judas ii sungah Satan tum hi. 4Tua ahikom Judas pusuak a, Thiampi liante le Biakinn a cing Uliante munah Jesu a leeheak thei natu thute kikup pui hi. 5Amate sia lungdam a, sumpiak tu thukim hi. 6Amate sia a lungkim a, mipite heak ngawl laanin, Jesu sia amate khut sungah a aap thei natu hunpha zong tu in, kipan hi.

Jesu in Paisan Poai Anneakna Nei tu in Vaihawm

(Matthew 26:17-25; Mark 14:12-21; John 13: 21-30)

7Paisanpoai an tu in tuuno a kingaw ni, Tolsaw ngawl Anluum Poai Ni hong theng hi. 8Jesu in Peter le John sia hi bangin kam vaitha in pai sak hi: “Pai tavun a, Paisanpoai an ih neak tu in vawt khol tavun,” ci hi.

9“Koi sungah vawtkhol le ung nong oai ziam,” ci in dongh uh hi.

10Ama in zo kik a, “Khuapi sungah na tum uh ciangin, tui thambealno khat a pua pasal khat in hong muak tu hi. Ama tumna inn ah zui tavun, 11taciang innteakpa munah ka nungzuite taw Paisanpoai an ka neak natu inn doituam sia koisung ziam ci in Syapa in hong dong sak hi,” ci tavun. 12Amate in anneak thei natu a kisamh theampo taw a vawtkhol sa inn doituam lian, inntung dawl hong lak tu hi,” ci hi.

13Amate a pai uh ciangin, na theampo Jesu ii son bang tatak ma in a om mu a, Paisanpoai an tu vawt khol uh hi.

Topa Zan an

(Matthew 26:26-30; Mark 14:22-26; 1Cor. 11:22-25)

14A hun hong cin ciangin Jesu in Sawltakte taw sabuai ah to hi. 15“Thalup ka thuak maa in, no taw hi Paisanpoai an neakkhop tu sia ka uuk mama hi! 16Banghangziam cile a tatak in ka ci ciang, Pathian Ngam sungah, hi neakna dawnna ii khiakna a kikhuangkhim mateng in hi an ka ne nawn batu hi,” ci hi.

17Taciang Jesu in hai la a, Pathian pokin hi bang ci hi. Hi sia la vun a, no sungah hawm tavun. 18A maan tak kong ci ciangin Pathian Ngam hong thet mateng in hi sapitzu ka dawn nawn batu hi,” ci hi. 19Tua zawkciang in anluum bekno khat la a, Pathian pokin, a balneen zawkciang amate pia a, hi bangin in ci hi. “Hi sia no atu hong kipia ka pumpi ahi hi. Kei nong phawna in, hi bang na vawt vun,” ci hi. 20Tasia bangma nitak anneak zawk ciang, amate sia hai pia a, hi bangin ci hi. “Hi hai sia Pathian thuciam na thak no atu a hong kibua ka chi taw, a kikip sak sia ahi hi. *

21Ahizong en vun! Kei hong leeheak tu pa sia hi sabuai ah kei taw ankuang um khawm hi! * 22Pathian khensatna sa om bangin, Mihing Tapa sia thi tu hi, ahihang tabang a ama a leeheak pa atu in, bangza in lauhuai ziam!” ci hi.

23Taciangin amate sung teng ah tabang a ngamta tusia akua hi ziam ci in kidongh uh hi.

Letna Thu huvau Kinialna

24Nungzuite sungah thu kinialna khat piang a, amate sungah akua lianbel in kingaisun tu ziam, ci thu ahi hi. * 25Jesu in amate tungah “Pathian nei ngawlte kumpite in a mite tungah vaang nei a, ngam ukte sia ‘Mihingte ii Lawmte hi’ kici hi. * 26Ahihang no sia tabang na hi batu uh hi; bangbang hi zaw tu nu ziam cile, a lianbel sia in a nobel bangin na om tu uh a, a lampui sia in naseam bangin na om tu uh hi. * 27An ne tu in a to sia pa lianzaw ziam maw ankuang a lui pa lianzaw ziam? A to sia pa lianzaw hi. Ahizong in note sungah kei sia ankuang luipa bangin kong om hi. *

28“Haksatna ka thuak lai theampo in, kei nong ompui uh hi; 29ka Pa in ukna za hong piak bangma in no zong kong pia tu hi, 30ka ngamsung ka sabuai ah no sia kei taw anne tuidawn khawm in, na om tu uh a, kumpi tokhum tungah to in, Israel minam sawm le niite na uk tu uh hi. *

Jesu in Peter ii Nial natu Sonkhol

(Matthew 26: 31-35; Mark 14:27-31; John 13:36-38)

31“Simon, Simon awng! Ngai in! Lothopa ii zungtaang le tangphawte a khen bangma in, a phate le a siate hong khen natu in, Satan in no theampo hong ze-et natu thu nga zo hi. 32Ahihang, Simon awng, na upna a lal ngawl natu in, thu kong nget sak hi. Taciang kei sangah nong kiheak kik ciangin na suapuite na thakho sua kul tu hi,” ci hi.

33Peter in zo a, “Topa nang taw thongtaak khawm tu le, a thikhawm tu in, ka kinging zo hi,” ci hi.

34Jesu in, “Peter awng, a maan takin kong ci ciangin, kei nong heak ngei ngawlna thum vei vaset na son mateng in, tuzan in ak a khuang batu hi,” ci hi.

Sumbawm, Thung le Namsau

35Tua zawkciang Jesu in nungzuite munah, “Sumbawm, thung le peang dapte, ngawl taw kong pai sak hunlai in, kitaangsap na na nei ngei uh ziam?” ci in dongh hi. *

“Bangma kitaangsap nei ngei bua ung,” ci hi.

36“Ahizong tu in ahile, sumbawm ahibale thungte sia a nei po in, keng tahen; namsau a nei ngawl peuma in a laktong puasilh zuak tahen a, lei tahen. 37Banghangziam cile a maan takin kong ci ciang, ‘Ama sia thukham paltan a, a mawte bangin, kithuak sak tu hi,’ ci a laithiangtho sungah kei ii thu a ki at teng tangtung tu hi,” ci hi. *

38Nungzuite in, “En in! Topa awng, hi sungah namsau nii om hi!” ci uh hi.

Ama in zo kik a, “Tu za pha zo hi,” ci hi.

Olive Mual tungah Jesu Thungen

(Matthew 26:36-46; Mark 14:32-42)

39Jesu in khuapi nusia in, a tawntung a pai ngei bangma in, Olive Mual ah pai a, nungzuite zongh ama taw pai hi. 40Tua mun a thet ciangin amate tungah hi bangin ci hi, “Ze-etna sungah na puk ngawl natu in, thu ngen tavun.”

41Amate kung panin, muiden khat tan bang a khuala na ah pai lai a, khupdin in thungen hi. 42“Pa awng, nang deina ahile hi thuakna hai sia kei kung pan hong lak sak tan. Ahizong kei deina bang hi ngawlin, nang deina bang hi tahen,” ci hi. 43Taciang vantung pan in, vantung lalang khat kilangh a, ama tha kho sua hi. 44Thin ngimna lianpi taw nasia seseam in thungen hi; a khua ulsa sia chimal bangin lei ah taak hi.

45A thungetna pan dingto a, a nungzuite kungah a pai ciangin, amate sia a khuangai lei hu in, ngim in a mu uh hi. 46Ama in, “Banghang in mu nu ziam? Ze-etna sungah na puk ngawl natu in, tho vun a thungen vun,” amate munah ci hi.

Jesu Kimatna

(Matthew 24:47-56; Mark 14:43-50; John 18:3-11)

47Jesu in thu a son saan laitakin, nungzui sawm le niite sung pan khat ahi Judas lampui in mihonpi khat hong theng hi. Ama in Jesu namh tu in pai hi. 48Ahihang Jesu in, “Judas awng, Mihing Tapa sia kinap na taw leeheak na hi ziam,” ci hi.

49Jesu taw a omkhawm anungzuite in bangteng hong piang tu ci in mu uh ciang, “Topa awng, ka namsaute ka zangh tu uh ziam,” ci in dongh uh hi. 50Amate sungpan khat in Thiampi Saangpa ii sila pa bil ziatsang satan sak hi. 51Ahihang Jesu in, “Tuteng phazo hi!” ci in a bil tham a, dam sak hi.

52Jesu in thiampi liante Biakinn cing uliante le upate ama man tu in, hongpaite tungah, “Mihing that taikuu khat man tu bangin namsau le moltawng taw hong kuan nu ziam? 53Biakinn sungah nisim in no taw kong om a, ahizong kuama in mat nong sawm bua uh hi. Ahihang tu laitak sia khuazing vaangletna ii uk hun laitak hi a, na dian tu uh hun ahi hi,” ci hi. *

Peter in Jesu Nial

(Matthew 26:57-58; 69-75; Mark 14:53-54; 66-72; John 18:12-18; 25-27)

54Amate in Jesu man a Thiampi Saangpa innah paipui hi; taciang a nungsang a khuala thithimna pan Peter in zui hi. 55Leitual laizang ah meiphual khat kithut a, meikiim ah a tote kawm ah Peter zongh to hi. 56Tabangin mei oai a om a mu ciangin, naseam numei khat in, a mai salh in en a, “Hi siapa zongh Jesu taw kithawl hi!” ci hi.

57Ahihang Peter in nial a, “Numei awng, kei ama ka he ngei bua hi!” ci hi.

58Tawmvei zawkciang pasal khat in Peter mu a, “Nang zongh amate khat na hi hi!” ci hi.

Ahihang Peter in, “Pasal pa awng, hi ngawl khi hi!” ci in zo kik hi.

59Nai khat bang zawkciang in, pasal dangkhat ma in, nasia takin ci hamtang a, “Hisia pa, Jesu taw a kithawl hunlam up laak om bo, banghangziam cile ama zongh Galilee mite khat ahi hi!” ci hi.

60Ahihang Peter in, “Pasal pa awng, nang bangteng sason ci sia hong heakpui ngawl khi hi!” ci in zo kik hi.

Tabang a papau laitakin thakhat thu in ak hong khuang hi. 61Topa sia hong ngeilee a, Peter sia a tangtan in en hi, taciang Peter in Topa ii ama tungah a son sa sia phawk hi. “Tu zan ak khuan ma in, nang kong he bua hi, thumvei na ci tu hi,” ci a, a son sa sia phawk hi. 62Peter sia pusuak in nasia takin kap hi.

Jesu, Kiselno in Kivel

(Matthew 22:67-68; Mark 14:65)

63Jesu a cing mite in ama sia selno in vel uh hi. 64Amate in a mit tuam sak a, “Akua in hong saat ziam, son in!” ci in dongh uh hi. 65Taciangin kamsia nano taw a nanam in selno uh hi.

Jew Councilte mai ah Jesu

(Matthew 26:59-66; Mark 14:55-64; John 18:19-24)

66Khuavak ciangin, amate thiampi liante le thukham hil syate kisitua uh a, taciang Jesu sia Councilte mai ah paipui uh hi. 67“Nang sia Messiah na hi ziam? hong son tan,” ci uh hi.

Ama in zo a, “Hong son leng hong um ngawl tu nu hi; 68taciang thu hong dongh leng hong zo ngawl tu nu hi. 69Ahihang tu pan kipan Mihing Tapa sia Vaanglianbel Pathian ziat sangah hong to tu hi,” ci hi.

70Amate theampo in, “Tua ahile nang sia Pathian Tapa na hi ziam?” ci hon uh hi.

Ama in “Noma ci bang ka hi hi,” ci hi.

71Taciang amate in, “Tetti dang kul nawn bo! Ama kammalte ih zaak tek hi!” ci uh hi.

⇑

[Remove Footnotes]