Mark 14

Jesu A Ki Thasawmna

(Matthew 26:1-5; Luke 22:1-2; John 11:45-53)

1Tu in Paisan Poai le Tol saw ngawl Anluum Poai sia ni nii samh lai hi. Thiampi liante le Thukhaam hil syate in Jesu sia a thimtham in man a thalup thei natu in lampi zong uh hi. * 2“Poai sungah vawt ngawl tu hi, tua ahibale mihingte hong ngamlum tu hi,” ci uh hi.

Bethany ah Jesu Sathau Kinoai

(Matthew 26:6-13; John 12:1-8)

3Jesu sia Bethany khua a miphaak Simon a kici khat inn ah a om hi. Jesu in an ne in a om laitak numei khat hong pai in, suangngo thawl khat dim a manpha mama sathau namtui hong keng a, Jesu lu tungah buak hi. * 4Tua munah a om mihing pawlkhatte thin uuk a, khat le khat ii munah, “Sathau namtui pakvawt sia bang a phattuamna om ziam? 5Ngun dangka zathum sangin a tamzaw kikhawng thei tu a, mizawngte kipia thei tu hi,” ci in, nasia takin numei nu ngamtatna sit uh hi.

6Ahihang Jesu in, “Ama koi po vun! Note in ama sia bang nuam maw nu ziam? Ama in kei atu in, nasep a hoi a pha khat hong seam hi. 7Mizawngte sia note taw hong omkhawm tawntung tu hi. Na hu nop uh sim in na hu thei tu uh hi. Ahihang kei sia note taw hong om khawm tawntung ngawl tu khi hi. * 8Ama in a hi thei tawpin seam zo hi, ka kivui tu hun hong thet maa in, ka pumpi sia sathau hong noai a hong pua khol ahi hi. 9A tatak in ka ci ciang, leitung theampo ah Lungdamna Thupha a kihil lai tengin ama ii vawt teng sia ama phawna taw kison tu hi,” ci hi.

Judas in Jesu Leeheak tu Thukim

(Matthew 26:14-16; Luke 22:3-6)

10Tua zawkciang nungzui sawm le nii sungah a kihel Judas Iscariot sia thiampi liante kungah Jesu leeheak tu in pai hi. 11Ama son teng amate lungkim a, sum piak tu in kamciam pia uh hi. Tabangin Judas in amate khut sungah Jesu a aap thei natu hunpha khat zong hi.

Jesu in A Nungzuite taw Paisan Poai An Nekhawm

(Matthew 26:17-25; Luke 22:7-14; 21-23; John 13:21-30)

12Tolsaw ngawl Anluum Poai ni phitbel ni in, Paisan poai atu tuuno a kingo hi a, nungzuite in, “Paisan poai an sia koisungah vawt khol le ung nong oai ziam,” ci in dongh uh hi.

13Tasia ciang Jesu in amate sung pan nii pai sak a, “Khuapi sungah pai leute pasal khat thambeal taw tuitoai sia na mu tu uh hi. 14Ama tumna inn ah va zui tavun, taciang innteakpa munah, ‘Syapa in, ka nungzuite taw Paisan poai an ka neak natu inn doituam sia koi sung ziam?, ci hi, va ci ta vun,’ ci hi. 15Tasia ciangin ama in inndawl tungnung ah doituam lian khat hong lak tu a, anlui natu le to natu kipuakhol sa in om tu hi. Tua munah a kul teng, ei atu in kipua khol sa in om tu hi,” ci hi.

16Nungzuite zongh pai in, khuapi sung a thet uh ciang na theampo sia Jesu ii son sa bang tatak ma in a om mu uh hi. Tua munah Paisan poai an tu vawt uh hi. 17A nitak ciangin Jesu sia a nungzui sawm le niite taw hong pai hi. 18Sabuai ah an ne in a om laitak Jesu in, “No sung pan kei taw an ne khawm khat in, kei hong lee heak tu nu hi,” ci hi. * 19Nungzuite a thin uh nuam ngawl a, khat zawkciang khat in, “Kei hong ci na hi bana ziam?,” ci in dongh uh hi. 20Jesu in “Noma sawm le nii sung pan khat hi tu nu hi, ankuang sungah anluum keima taw a sawk khawm sia hi tu hi. 21Laithiangtho ii ci bangin, Mihing Tapa ahile thi tu a, ahihang Mihing Tapa a leeheakpa atu in bangza in lauhuai ziam? Tua pa atu in pian awl zaw le pha zaw hi!” ci hi.

Topa Zan an

(Matthew 26:26-30; Luke 22:14-20; 1Corinthte 11:23-25)

22Amate an a neak uh laitakin, Jesu in anluum bek khat la in, lungdam kona thungen a, balneen in a nungzuite pia hi. “Hisia in ka pumpi ahi hi. Ne vun,” ci hi.

23Tua zawkciang hai la in, Pathian tungah lungdam a ko zawkciang, amate pia hi, taciangin amate in dawn uh hi. 24“Hisia in mihing tam mamate atu a bua ka chisan hi, Pathian thuciamna a kip sak ka chisan ahi hi. * 25A maan takin ka ci ciang, Pathian Ngam sungah sapitzu thak ka dawn mateng, hi sapitzu ka dawn nawn batu hi,” Jesu in ci hi.

26Tua zawkciang amate la sa in Olive Mual ah pai uh hi.

Jesu in Peter Nial tu teng Sonkhol

(Matthew 26:31-35; Luke 22:31-34; John 13:36-38)

27Jesu in “Note theampo in kei sia nong taisan tu uh hi. Banghangziam cile Laithiangtho in, ‘Pathian in tuucingpa thatlum tu a, taciang a tuute kithethaang tu hi,’ ci hi. * 28Ahihang nuntakna sungah hong kiphok to ciangin, note mai Galilee ah ka na pai khol tu hi,” ci hi. *

29Peter in, “A dang theampo in hong nusia zong, kei kong nusia batu hi!” ci hi.

30Jesu in Peter munah “A tatak in kong ci ciang, zan ciangin ak nii vei a khuan maa in thum vei kei nong nial tu hi,” ci hi.

31Peter in, “Nangma taw thi khop keak a kul zongin, tabang peuma hong nial ngawl tu khi hi!” ci in nasia ci va-ial hi.

Nungzui dangte zongh in tabang ma in ci tek uh hi.

Jesu Gethsemane ah Thungen

(Matthew 26:36-46; Luke 22:39-46)

32Amate sia Gethesemane a kici mun hong theng uh a, Jesu in a nungzuite munah, “Thu ka nget laanin hi sungah na to vun,” ci hi. 33Ama in Peter, James le John te paipui hi. Ama sia heena le thin ngimna taw kidim hi, 34taciang amate tungah, “Ka thin sungah ka heena sia lian mama ahikom ka thi dektak hi. Hi sungah na om vun a, mu heak vun,” ci hi.

35Ama sia tawm paithua lai a, lei ah bokin, ahi thei le ngimthuak natu hunsung a tot ngawl natu in thungen hi. 36“Pa awng, Ka Pa awng! Na theampo sia nang atu in suak thei hi. Hi thuakna hai sia kei kung pan hong lak sak tan. Ahihang kei deina bang hi ngawlin, nangma deina bang hi tahen,” ci in thu ngen hi.

37Tua zawkciangin hong heak kik a, a nungzuite thum sia mutthip sa in om mu hi. Ama in Peter munah, “Simon awng, mu ni ziam? Nai khat zong ngak zo ngawl ni ziam?” 38A nungzuite tungah, “Na ngak vun a, ze-etna sungah na puk ngawl natu in, thungen vun. Thin sung in uukna nei ahihang pumpi sia thazawm hi,” ci hi.

39Ama sia khatvei ma pai kik a, a kammal zak ngei teng taw ma in thu ngen kik hi. 40Tua zawkciangin ama sia nungzuite kungah hong heak kik a, nungzuite sia mutthip sa in om mu hi. Amate in ama tungah a ci natu uh a he bua uh hi.

41Ama sia a thum veina hong heak kik ciangin, amate munah, “Tu dong mu lai in, tawlnga lai nu ziam? Tu a teng pha zo hi! A hun hong theng zo hi! En vun, Mihing Tapa sia mimawte khut sungah ki aap tu hi zo hi. 42Tho vun a, pai ka tawng. En vun, Kei hong leeheak tu pa hi sungah om hi!” ci hi.

Jesu Kimatna

(Matthew 26:47-56; Luke 22:47-53; John 18:3-12)

43Jesu sia tabangin a pau laitakin, nungzui sawm le niite sung pan khat ahi Judas hong theng hi. Thiampi liante, Thukham hil syate le upate ii sawl mihon khat sia namsau le moltawng toai in, Judas taw hong kithawl khawm uh hi. 44“Ka nap pa sia na mat nop uh sia hi tu hi, man vun a, a cing tu kisep in paipui tavun,” ci in Judas in mipite sia limlakna pia khol hi.

45Judas hong thet po ciangin Jesu kungah pai in, “Syapa awng!” ci in namh hi. 46Tabangin Jesu sia man uh a, lencip uh hi. 47Ahihang tua munah a dingkhat in, a namsau dokin Thiampi Lianpa ii salpa saat a, a bil saatkeak sak hi. 48Jesu in amate tungah, “Mihing that taiku man tu bang phetin, kei hong man tu takpi namsau le moltawng taw hong kuan nu ziam? 49Nisim in Biakinn sungah no taw omkhawm in hilna kong nei a nong man bua uh hi. Ahizong Laithiangtho sia a tangtut kul hi,” ci hi. *

50Taciangin nungzuite theampo in ama nusia in taikeak uh hi.

51Puankaang neal khat bek a silh tangval khat in, Jesu zui hi. Amate in ama man tu in kithoai uh hi. 52Ahihang ama in a puan nusia in, a nguak tangin tai hi.

Councilte in Jesu Thusit

(Matthew 26:57-68; Luke 22:54-55; 63-71; John 18:13-14; 19-24)

53Tua zawkciang Jesu sia Thiampi Saangpa inn ah paipui uh hi. Tua munah thiampi liante theampo, upate le Thukhaam hil syate kikhawm uh hi. 54Peter in a khuala thithimna panin Thiampi Saangpa leitual dong zui hi. Tua munah ngalkapte taw meilum oai in to hi. 55Thiampi liante le Council buppi in, Jesu a thalup thei natu, a maw natu zong ahihang a mu zo bua uh hi. 56Mihing tam mama in leeilot thu taw Jesu sia maw sak hikale amate khat le khat zongh a thu a kisi bua uh hi.

57Taciangin pawlkhat hong ding a, Jesu maw sak natu in, leeilot thu hi bangin son uh hi. 58“Mihingte vawt Biakinn hisia ka baltham tu a, ahihang ni thum zawkciang mihingte vawtngawl khat ka sa kik tu hi,’ ci in a pauna ka za uh hi,” ci hi. * 59Ahitazong amate ngawngawn a thu uh a kisi thei bua uh hi.

60Thiampi Saangpa sia amate theampo ii mai ah ding a, Jesu thu dongh hi. “Hong maw saknate na zo kik natu nei ngawl ni ziam?” ci hi.

61Jesu sia huthe ngawlin om a, kam khat zongh a pau bua hi. Taciangin Thiampi Saangpa in, khatvei ma, “Nang thupha toai Pathian Tapa Messiah na hi ziam,” ci hi.

62“Hi khi hi, no theampo in, Mihing Tapa sia Vaanglianbelpa ziat sangah to in, vantung ah meeikaaite taw hong pai na mu tu uh hi,” ci in Jesu in zo hi. *

63Thiampi Saangpa in, a puantual eautham a, “Tetti dang kul nawn ngawl hi. 64Pathian min a dai sak hunlam na zak tek uh hi. Bangbangin thukhen tu nu ziam?” ci hi. *

Amate theampo in ama a langpan siat uh hi. Ama maw hi, thalup kul tu hi, ci uh hi.

65Amate pawlkhat in Jesu sia cilphii in, a mit a sawm sak zawkciang saat uh hi. “Akua in nang hong saat ziam, son thei tan,” ci uh hi. Taciangin ngalkapte in la in beang uh hi.

Peter in Jesu Nial

(Matthew 26:69-75; Luke 22:56-62; John 18:15-18; 25-27)

66Thiampi Saangpa ii naseam numei khat hong pai laitakin, Peter sia leitual ah om lai hi. 67Ama in Peter sia mei oai in om a mu ciang, encian a, “Nang zongh Nazareth mi Jesu taw kithawl ni hi,” ci hi.

68Ahihang ama in nial hi. “He bong, a bang teng son ni ziam ci sia kei he ngawl khi hi,” ci in lampi ah paisan hi. Tasia laitakin aklui khat khuang hi.

69Naseam numeinu in tua munah mu leleau a, tua munah a dingte zaak tu in, “Ama sia amate sung pan khat ahi hi,” ci hi. 70Ahihang Peter in nial kik hi.

Tawmvei zawkciang tua munah a dingte in Peter munah, “Nang sia amate mi khat na hina sia nial zo ngawl tu ni hi, banghangziam cile nangma zongh Galilee ngam pan na hi hi,” ci uh hi.

71Tasia ciangin Peter in, “Thumaan son khi hi, ci in tomlo khi hi, thumaan ka son bale Pathian in daan hong pia tahen. Na son uh sia pa hong heak sak ngawl khi hi,” ci hi.

72Tasia ciangin aklui a nii veina khuang hi. Taciang Peter in Jesu ii ama tungah, “Aklui nii vei a khuan ma in, hong he ngawl khi hi, thum vei hong ci tu ni hi,” a ci teng phawk hi. Taciang ama in thuak zo ngawlin kap hi.

⇑

[Remove Footnotes]