Samuel Niina 7

Nathan ii David A puak Thu

(1Khang tangthu 17:1-15)

1Kumpipa David sia ama ii kumpi inn sungah om a, taciang TOPA in ama sia a ngalte theampo kung panin suatak in keam hi. 2Tua zawkciang kumpipa in kamsang pa Nathan munah, “Kei hi sungah cedar thing taw a kisa inn sungah teang khi hi, ahihang Pathian ii Thukham Thingkuang sia puanbuk sungah kikoi hi!” ci hi.

3Nathan in, “Na thin sung a om babangin vawt in, banghangziam cile TOPA sia nang taw omkhawm hi,” ci in zo hi. 4Ahihang tua ni zanin TOPA in Nathan munah, 5“Pai tan a, ka naseam pa David munah hi bangin ci tan, ‘Kei ten natu biakinnpi a sa tu sia nang hi ngawl ni hi. 6Egypt ngam panin ka mihingte ka suatak sak hun pan kipan tu hun dong biakinnpi sungah teang ngei ngawl khi hi; khualhaw in vakkot ka hi hang puanbuk sungah teang khi hi. 7Israel ka mite taw ka khualhawna theampo sungah a lampuite khat ii tung zongh ah banghangin cedar taw a kisa biakinn hong sak sak ngawl nu ziam? ci ngei ngawl khi hi.’

8“Tua ahikom ka naseampa David munah son in a, Kei, TOPA Vaanglianbelpa in ama munah, ‘Lo sungah tuu cingin na omna panin nang kong la khia a, Israel ka mite uk tu in kong vawt hi. 9Na pai na po ah nang taw kong omkhawm a, taciang na mainawt ciang na ngalte theampo kong zaw sak siat hi. Leitung ah lampui lianbel te bangin kong minthang sak tu hi. 10-11Ka mi Israelte ten natu mun khat ka teal zo a, tua munah amate kinengniam nawn ngawlin nungta tu uh hi. Ngam hisia sungah amate hong tum pan kipan amate mihing ngoltolte in sim tawntung a, ahihang hi bang thute piang kik nawn ngawl tu hi. Na ngalte kung pan kong suatak natu le suan le paal na nei natu kamciam kong pia zo hi. 12Nang thi in na pute taw na kiphum khop zawkciang zong na tapate sung pan khat kumpipa ka suak sak tu a, a kumpi ngam ka thahat sak tu hi. * 13Ama sia biakinnpi kei atu in a sa tu pa hi tu a, a kumpi ngam ka kikhomsuan sak tu hi. * 14Keima in ama ii pa ka hi tu a, ama ka tapa hi tu hi. Sep khial vawt khial a nei ciangin pa ii tapa a teh bangin ka teh tu hi. 15Ahihang nangma kumpipa na sua thei natu in Saul ka dawkhiat bangin tua na tapa sia ka khuangkho sakna ka dokkhia kik batu hi. 16Nangma in suan le paal na nei tawntung tu a, na kumpi ngam sia a kikhomsuan in ka vawt tu hi. Na khangngui sia a mong ngei batu hi.’ ” *

17Pathian ii a pualaak teng a vekpi in Nathan in David munah son hi.

David ii Lungdam kona Thungetna

(1Khang tangthu 17:16-27)

18Tua zawkciang David sia TOPA ii ompuina Puanbuk sung zuanin to a thungen hi: “Vaanglianpipa TOPA awng, kei tung ahizong ka innkuanpuite tung ahizong nong septe ka kiphu ka kilawmna om ngawl hi. 19Hi napi tu in a nasia zaw lai in hong seam ni hi, Vaanglianpipa TOPA awng; maisang hong pai lai tu kumte ah ka suan ka paalte atu dongin kamciam nong pia hi. Taciang hi sia mihingte atu thuthun ahi hi, Vaanglianpipa awng! 20Nang tungah bang kong ci lalai thei tu ziam? Kei na naseam pa hong he ni hi. 21Hi bang nong vawtte nangma ii deina le tupna hi; nangma in hi na lianpite kei nong hil natu in na vawt ahi hi. 22Bangza in lian ni ziam, Vaanglianpipa TOPA awng, nang taw a kibang khat zongh om ngawl hi; nang bekma Pathian na hi sia kong he tawntung uh hi. 23Nangma mihing a suak tu in na hutkhiat Israel bang peuma leitung ah minam om ngawl hi. Amate atu in na vawt a lian le a lamdang nate in na minthanna leitung ah kizel sak hi. Egypt ngam pan nangma neisa tu in na suatak na mite a mainawt ciangin ngamdang mite le a pathian uh te na hawlkeak hi,. * 24Nangma in Israelte a tawntung na neisa tu in na vawt a, TOPA awng, taciang nangma sia amate ii Pathian na suak hi.

25“Taciang tu in, TOPA Pathian awng, kei le ka suan ka paalte atu hun tatuam sungah kamciam na vawtte a tawntung atu in hong tangtung sak tan, ka seam tu na ci te hong seam tan. 26Na minthanna sia lian tu a, taciang mite a tawntung in, ‘TOPA Vaanglianbelpa sia Israelte ii Pathian hi,’ ci tu uh hi. Taciang nangma in ka khangngui sia hun buppi ah nong keamcing tu hi. 27TOPA Vaanglianpipa, Israel ii Pathian awng! Hi thungetna nang tungah hang takin kong ngen hi, banghangziam cile, nangma in kei na naseam pa ii tungah hite nong lak zo a, taciang ka suan ka paalte sia kumpipa te na sua sak tu nong son zo hi.

28“Taciang tu in, Vaanglianpipa TOPA, nangma in Pathian na hi hi; na kamciam na len tawntung a, hi a lamdang mama kamciamte kei tungah nong vawt zo hi. 29Nangma ii piak hamphat nate taw a nop sak tawntung thei natu in, ka suan ka paalte thupha nong piak sak natu kong ngen hi. Nang, Vaanglianpipa TOPA, in hi kamciam nong vawt zo a, na thupha sia ka suan ka paalte tungah a tawntungin kip tu hi.

⇑

[Remove Footnotes]