AMOS

Thupatna

Lai Thiangtho sungah Amos sia a thuson a sauin a ki at kamsang masa bel ahi hi. Judah ngam khuapi khat panin hong pai ahihang Israel kumpi uk saksang ngam mite tungah BC kum zasim a liatna laizang hun khawngin ama in thuhil hi. Tua hun sia nasia tak nop sakna, biakna sungah thianthona le ngam muanhuai hun ahi hi. Ahihang tua nop sakna sia a haute bek in nga a, thumaan ngawl pi in mizawngte zawthawkna taw hau a hina thu Amos in mu hi. Biakna zuina zongh thin tak taw hi ngawl a, ngal muanna zongh a tatak hi ngawl hi. Pathian in tua ngam daan a piak natu Amos in thin sauna le thin hanna taw thuhil hi. Ama in thutang khenna sia, “Lui khat bangin a luan tu dei a,” tua hile “Hi ngam sungah a nungta lai mihingte TOPA in hesuak tha tu hi,” (5:15) sungah ci hi.

A kihel Thulute
Israel ii ngampaamte tungah thukhenna 1:1-2:5
Israel tung a thukhenna 2:6-6:14
Mu kholna nam nga 7:1-9:15

Amos 1

1Hite sia Tekoa ngam khuapino khat sung a tuu cingpa Amos ii kammalte ahi hi. Judah ngam ah Uzziah kumpi in maang a, Israel ngam ah Jehoash tapa Jeroboam sia kumpi in a khan hun, zinliin ma kum nii lai in, Israel huvau hi thute theampo Pathian in Amos tungah lak hi. *

2Amos in,

Israel ii Ngampaamte tungah Pathian ii Thukhenna.

Syria

3TOPA in, “Damascus mite khial kikik khial kikik ahiciang amate daan pia tatak tu khi hi. Amate in Gilead mite tungah maitatin vawtsia hi. * 4Tua ahikom Kumpipa Hazael ii sak kumpi inn sia meikuang ka khiak tu a, Kumpi Benhadad ii kulhte ka haltham tu hi. 5Damascus khuapi kongpite ka sutham tu a, Aven Kuam a teang mihingte le Betheden ukpa ka hawlkeak tu hi. Syria mite sia Kirte ngam ah luangta in kipaipui tu hi,” ci hi.

Philistia

6TOPA in “Gaza mite khial kikik khial kikik ahiciang amate daan ka pia tatak tu hi. Amate in ngam bup mihingte paipui in Edom mite tungah salin zuak uh hi. * 7Tua ahiciang Gaza khuapi luphung tungah meikuang ka khiak tu a, a khuapi kulhte ka haltum tu hi. 8Ashdod le Ashkelon khuapite ii ukpate ka hawlkeak tu hi. Ekron khuapi daan ka pia tu a, Philistine mite a taanglai theampo thi tu uh hi,” ci hi.

Tyre

9TOPA in, “Tyre mite khial kikik, khial kikik ahiciang amate daan ka pia tatak tu hi. Amate in ngambup mihingte Edom ah peamta suak tu in pai sak a, kilawmtak natu thukimna a vawt sia len ngawl hi. * 10Tua ahikom Tyre khuapi luphung tungah meikuang ka khiak tu a, a kulhpite ka haltham tu hi,” ci hi.

Edom

11TOPA in, “ Edom mite khial kikik khial kikik ahiciang daan ka pia tatak tu hi. Amate in a suapui Israelte savai bangin vai a, tawm zongh hesuak ngawl hi. Amate thin ukna in ciangtan nei ngawl a, a thin ukna uh thai sak ngei ngawl uh hi. 12Tua ahikom Teman khuapi tungah meikuang ka khiak tu a, Bozrah kulhpite ka haltum tu hi,” ci hi. *

Ammon

13TOPA in, “Ammon mite khial kikik khial kikik ahiciang amate daan ka pia tatak tu hi. Amate in ngam a keau nop hu in ngal a sim ciang Gilead ah naupaai numeite ngangawn ii ngil kuikeak uh hi. * 14Tua ahikom Rabbah khuapi luphungte tungah meikuang ka khiak tu a, a kulhpite ka haltum tu hi. Taciang ngal kisim ni in ki ausan ngawp tu a, kisimna sia vuipi suangval bangin kitom tu hi. 15Amate kumpipa le a uliante peamta suak tu in pai tu uh hi,” ci hi.

⇑

[Remove Footnotes]