ISAIAH

Thupatna

Isaiah Laibu sia kum za cin liat a khak sang BC 750 zawkciang Jerusalem khua ah, a teang kamsang lian khat ii min tapin a kiphuak ahi hi. Hi laibu sia khen thum in kikhen hi;

1. A khan lian 1-39: Thangsang a om Judah kumpi ngam sia a ngam paam, a thahat Assyriate in tawng a, a patau hunlai thu ahi hi. Judahte patauna thu tatak sia Assyriate thahatna thu hang hi ngawl zaw in, a ngam mihingte mama ii mawna, Pathian thu a nit ngawlna le Pathian sungah muanna a nei ngawlna thu Isaiah muna bang ahi hi. Kamsang pa in a mihingte le a lampuite thumaan thutak in a nuntak natu le, Pathian thu a zui bua uh le, lalna thina hong piang tu hi ci in kidop natu thupia hi, Isaiah in leitung theampo ah kilemna hun khat le a kicing kumpi khat David suan le paal sung pan hong pai tu thu zongh son khol hi.

2. A khan lian 40-55: Judah mihingte tam mama Babylon ah saltangin, vawtsiat thuak a, lametna om ngawl hun khat a thet tu hun sonna ahi hi. Pathian in a mihingte suakta sakin nuntakna thak khat a kipat natu in Jerusalem a inn uh ah a ciapui natu thute kamsang pa in pualaak hi. Hi a khan liante sung pan a teptee huai thubul in, Pathian sia tangthu ii Topa hi a, a mihingte atu a tupna sungah amate in minam theampo tungah thupuak in tua minamte in Israelte tungtawn in thupha a san natu thu kihel hi. “Topa ii Naseampa” a kici kammalte sia Lai Thiangtho Lui sungah a kihe belte ahi hi.

3. A khan lian 56-66: Jerusalem ah hong heak kikte tung le Pathian in mihingte tungah a thuciamna tangtung sak tu hi ci sia thin muanna a nei natu in hanthotna vive ahi hi. Thumaanna thutanna le Sabbath tan natu, biakpiakna le thungetna tu taw kisai thute kison hi. A teptee huai kammal in 61:1-2 sung a om Jesu in ama tavuan a kipiak na bangin nasep tu a kipat ciang, a thusonna le a zak kammalte ahi hi.

A kihel Thulute
Hil kholna le kamciamnate 1:1-12:6
Minamte daan piakna 13:1-23:18
Leitung atu Pathian ii thu khenna 24:1-27:13
Hil kholnate le kamciamte piakthuana 28:1-35:10
Judah kumpipa Hezekiah le Assyriate 36:1-39:8
Kamciamna kammalte le lametna 40:1-55:13
Hil kholna le kamciamte 56:1-66:24

Isaiah 1

1Hi laibu sungah, Amoz ii tapa Isaiah tungah Judah kumpite ahi Uzziah, Jotham, Ahaz le Hezekiah te hun lai in, Judah le Jerusalem atu in, Pathian thu pualaak nate kihel hi. *

Pathian in A Mihingte Hil

2TOPA in, “Leitung le vantung awng, kong ci bang ngai vun! Ka vaak ka taa sa tate in kei hong langpan uh hi. 3Khuite in a topa he uh a, laate in a topa an piakna mun he hi. Ahihang Israel ka mihingte in tua za in he ngawl hi. Amate in tel mama ngawl hi,” ci hi.

4No a khial minam, siatna vawtin a ngilo mihingte a lal hi zo nu hi! Na khialnate in note hong kaisuk hi! Israelte ii a thiangtho Pathian, TOPA nialin na nungngat uh hi. 5Banghangin hong langpan lalai nu ziam? Daan thuak thua nuam lai nu ziam? Israelte awng, na lu tung theampo liamma dim zo a, na thin uh ngim mama hi. 6Na lutang pan na peang dong na pumpi tung a dam mun om ngawl hi. Liamna chinumte, meimate le liamma vangte taw kidim nu hi. Na liammate kisil ngawlin, kituam ngawl hi. Zatuite kinoai ngawl hi.

7Na ngam uh lalcip zo a, na khuapite kihaltum zo hi. Na mutang in, ngamdang mihingte in na ngam uh hong laak sak a, na theampo susia cip uh hi. 8Jerusalem khuapi bek omlai a, tua zongh ki uumci in, sapit huan sungah huan cingpa ii buk le, tangmai huan ah thaampheang bangin, a hu tu le, a cing tu nei ngawl hi. 9Vaanglianbelpa TOPA in mi pawlkhat hong suatak lai bathong le, Sodom le Gomorrah bang keakma in Jerusalem lalcip siat zo tu hi. *

10Jerusalem awng, no hong ukte le na mihingte sia Sodom le Gomorrah bang keakma na hi uh hi. TOPA in no tungah hong cina ngai vun. Ih Pathian ii no hong hilna nadon vun. 11Ama in, “Kei tungah nong piakbul biakpiaknate theampo dei tu in hong um nu ziam? Nganhing a limci, a thaute le meihal biakpiakna a nong nei tuute sangin a tam zaw ka nei hi. Khuitalte, tuute le kealte ii chi cimtaak zo khi hi. 12Kei bia tu in nong pai uh ciang, hite theampo kei kungah keng tu in akua in hong sawl ziam? Ka Biakinn sung tuancil kakoai tu in akua in hong sawl ziam? 13Nong paipui uh biakpiaknate kimanna nei ngawl hi. Na hal uh paaknamtui ngim ka kii hi. Thadet Poaite, Sabbath nite le biakna kikhopnate ka thuak zo bua hi. Tuate a vekpi in na khialnate uh in nin sak siat hi. 14Na Thadet Poaite le na ni thiangthote ka ensan a; tuate in vanhngit khat hi a, ka puakna in ka toi hi. *

15“Thungen in na khutte na lapto ciang note kong en batu hi. Bang zata thu na ngen ta uh zongin kong ngai batu hi, banghangziam cile na khutte chi taw kituam hi. 16Noma le noma kithiansua vun. Ka mutang in a sia na vawt uh theampo vawt nawn heak vun. Hi hi, a sia ngamtatnate kheal vun a, 17taciang thumaan vawt tu kisin vun. Thutang sangah pang vun a, a kizawthawk vawtte hu vun, tangate sangah pang vun a, meingongte panpui vun” ci hi.

18TOPA in, “Tu in thukhensat tawng. Note in mawna taw chisan na baang uh a, ahizong vuuk bang a thiangtho in kong sil tu hi. Note tungah a baangte chisan num ahizongin tuu mul bangin na kaang tu uh hi. 19Keima thu bek nong ni uh le lei pan a piang a pha nate na ne tu uh hi. 20Ahihang kei nong langpan uh le note thi tu nu hi. Keima TOPA in ka son zo hi,” ci hi.

Mawnei Khuapi

21Khatvei lai in a thumaan khuapi sia pumpi zuak numei khat bangin ngamta hi! Khatvei lai tua khuapi sia mihing thutangte taw kidim a, ahizong tu in tualthatte bekma taang lai hi. 22Jerusalem awng, khatvei lai in nguntang bang na hi a, ahizong tu ciang na mannung bua hi; zu lim taw na kibang ngei a, ahizong tuciang tuidam bang bek na hi hi. 23Na lampuite sia ngual leedote le ngutate ii lawmte veu hi a, amate in letsong le sumngukte saang tawntung uh hi. Amate in tangate zum kong maangkong ah panpui ngei ngawl a, meingongte thu sun ngai ngei ngawl hi.

24Tua ahiciang tu in, Vaanglianbelpa TOPA, Israelte ii a Vaanglian Pathian ii a cibang ngai vun: “Ka ngalte ahi note tungah phu kong la tu a, note in kei ngim nong pia nawn batu uh hi. 25Note tungah thu kong vawt tu hi. Thik sia mei taw a kithiansua bangin note thiantho ngawlna theampo kong thiansua tu hi. 26Taanghlai in na nei uh bangma in no hong uk tute le ngaisutna pha hong pia theite kong pia tu hi. Tua zawkciang Jerusalem sia thumaan le thutak khuapi kici tu hi,” ci hi.

27TOPA thumaan ahikom, Jerusalem le tualai ah a om a kisiik kik theampo ama in ngum tu hi. 28Ahihang khialna a vawtte le ama a langpante theampo ama in sucip tu a; ama a taisan peuma ama in thatlum tu hi.

29Thingkungte na biak ngei hang le biakna huante na vawt ngei uh hu in na mai uh zum tu hi. 30Note in a thi dek limkung khat le, kuama tui buak ngawl husuan khat taw kibangin na vulcip tu uh hi. 31Mei eak khat hu a, taangvawng a kak bangma in, mihing thahatte ii a sia a vawt hu in, amate kimoncip tu a, amate lalcipna sia kuama in phel zo ngawl tu hi.

⇑

[Remove Footnotes]