JONAH

Thupatna

Jonah Laibu sia Lai Thiangtho sung a, kamsang laibu dangte bang hi ngawl a, Pathian ii thupiak a nial kamsang khat ii ngamtatna teng pualaakna ahi hi. Israelte ii ngal ciipha ahi, Assyria ngamsung khuapi lianbel Nineveh khua ah pai tu in Pathian in ama sawl hi. Ahizong Jonah sia Pathian ii thu puakin tua munah pai nuam ngawl hi, banghangziam cile Pathian in tua khuapi ka lalcip sak tu hi a ci bangin lalcip sak ngawl lel tu hi, ci in Jonah in a khak bel ciang um hi. A ban a banin thu a pian zawkciang, ama in uk ngawl vangau ma in thu ni kik a, ama son bangin siatna a pian ngawl ciang, thin ukin nuak hi.

Hi laibu in Pathian ii a bitphua sate tungah a thu neina teng hong lak hi. Ahizong a pualaak teng sung pan a thupi bel sia, Pathian in ki itna le hesuakna a nei Pathian hi a, a ngalte ngangawn zongh daan pia in a thalup siat tu sangin, a mawna mai sakin a hun nuam pa a hina thu, pualaak hi.

A kihel Thulute
Jonah a sapna le a thunit ngawlna 1:1-17
Jonah ii kisii kikna le kitatna 2:1-10
Jonah ii Nineveh khuapi lal tu a sonna 3:1-10
Pathian ii Nineveh khuapi a hesuakna 4:1-11

Jonah 1

Jonah in TOPA Thu ni ngawl

1Ni khat ni in TOPA in Amittai tapa Jonah paupui hi. * 2Ama in, “Khuapi lian ahi Nineveh khua ah pai tan a, hi thute son tan; amate ii ngamtat siatnate ka he hi,” ci hi. 3Ahihang Jonah in TOPA taw a kipeal thei natu in a kisawlna sangah pai ngawlin a kisawl ngawlna sangah pai hi. Ama Joppa khua ah pai in, tua munah Spain ngamah a pai tu teambaw khat mu hi. Teambaw to manh tu sum a piak zawkciang TOPA taw a kipeal thei natu in Spain ngamah pai tu in teambaw hawlte taw teambaw tungah kaa hi.

4Ahizong TOPA in vuipi suangval khat tuipi tungah va sak a, suangval nasia mama ahikom teambaw a tapthap tu lauhuai hi. 5Teambaw naseamte patau mama ahikom amate tek ii biak pathian tung tek ah huna ngenin au uh hi. Tua zawkciang, a lauhuai ngawl zaw hiat natu in a vanh puakte tui sungah lawn suk uh hi. Tua hun sung teng Jonah sia teambaw taw ah tuaksukin lumin mutthip hi.

6Teambaw ukpa in tua munah ama mu a, ama tungah, “Banghangin mu thong ni ziam? Tho in a, hong hu natu in na pathian tungah thungen in. Ama in eite hong mulkimin ih nuntaknate hong suatak tha tu hi,” ci hi.

7Teambaw naseamte khat le khat kikum uh a, “Hi bang a lauhuai sung hong then sia akua khialna ziam, ci sia a zong tu in lai meetang sawk tawng,” kici uh hi. Amate in a saw uh ciang Jonah min hong suak hi. 8Taciang amate in, Jonah tungah, “Tua ahile tu in hong son tan! Hi thu hangin akua mawsiat tu hi ziam? Hi lai ah bang vawt ni ziam? Koisung ngam pan hong pai ni ziam? Bang minam ni ziam?” ci uh hi.

9“Kei Hebrew minam ka hi hi,” ci in Jonah in zo hi. “Lei le tuipi a vawt, vantung Pathian, TOPA ka bia hi,” ci hi. 10Jonah in amate tungah ama sia TOPA kung pan taiku ahi hunlam son thua hi.

Teambaw hawlte lau mama a, ama tungah, “Banghang hi bang ngamta thong ni ziam?” ci uh hi. 11Suangval nasia va-ial a, teambaw hawlte in ama tungah, “Suangval a thim thei natu in bang hong law tu khu ziam?” ci in dongh uh hi.

12Jonah in, “Tuipi sungah hong lawnsuk tavun, tua hile suangval thim tu hi. Hi a lauhuai suangval na taw uh sia keima khialna hang hi ci in ka he hi,” ci in zo kik hi.

13Teambaw hawlte in tabang ngamta ngawl zaw in vaalbo a thet thei natu a tha neiza uh taw nasia tak teambaw hot uh hi. Ahihang vuipi suangval nasia va-ial, nasia va-ial a, amate koima theng ngawl uh hi. 14Taciang amate in TOPA biakpui uh a,“TOPA awng, thu hong ngen ung, hi sia pa nuntakna ka thi sak uh hu in thi daan hong pia heak in! TOPA awng, nang sia hite theampo tungah tavuan nei ni hi; nangma nasep hi,” ci uh hi. 15Tua zawkciang amate in Jonah toaito in tuipi sungah khiasuk uh a, thakhat thu in suangval thim hi. 16Hi thu hangin teambaw hawlte in TOPA kiita mama uh a, amate in sangaw biakpiakna khat pia in ama naseam tu in kamciam pia uh hi. 17TOPA sawl bangin ngasapui khat in Jonah valh a, Jonah sia ngasapui ngil sungah sun thum le zan thum om hi. *

⇑

[Remove Footnotes]